Lettergrootte   A A A

De wijsheid

Op zoek naar de wijsheid

Montfort is bekend als de schrijver van 'De Ware Godsvrucht'. Maar zijn belangrijkste werk is: 'De Liefde van de eeuwige Wijsheid'. Het is een bijbelse meditatie waarin verschillende bijbelse stromingen, benaderingen en belevingen samenkomen vanuit Montforts eigen mystieke beleving.

Geput uit laat-joodse wijsheidsliteratuur
De naam ‘Wijsheid’ ontleent Montfort aan het joods-Griekse denken (2e tot 1e eeuw voor Christus). Daar is Gods wijsheid haast een zelfstandige persoon. In een soort dialoog tussen God en zijn Wijsheid ontstaat de schepping. De ‘Wijsheidsboeken’ worden toegeschreven aan de wijze bij uitstek: koning Salomo. Volgens joodse en reformatorische opvatting behoren ze niet tot de bijbel, volgens orthodoxe en rooms-katholieke traditie wel.

Montfort ziet in Jezus Christus de mensgeworden eeuwige Wijsheid van God. Daarmee staat hij 1n de traditie van de Oosterse theologie en beleving. Niet voor niets kreeg de belangrijkste kerk in het Oost-Romeinse Rijk te Konstantinopel de naam: ‘Hagia Sofia: Heilige Wijsheid'.

Aansluitend bij de mystiek van Johannes
Het evangelie volgens Johannes spreekt over "het Woord" dat vanaf het begin bij God is. "Het Woord is vlees geworden en wij hebben zijn heerlijkheid gezien..." (Joh. 1, 14). In deze taal wordt de mystieke verbondenheid met Jezus Christus onder woorden gebracht. Montfort brengt deze dieptedimensie van Johannes en zijn zoeken naar de Wijsheid op creatieve wijze tot eenheid.

Geboeid door de kruis-beleving van Paulus
Paulus verkondigt "een gekruisigde Christus... Gods kracht en Gods Wijsheid" (1. Kor. 1, 23-24) . Montfort trekt deze lijn van Paulus verder door: de gekruisigde Jezus Christus is de mensgeworden Wijsheid van God.

Evangelisch verkondigd
Vanuit deze mystieke ervaring met Jezus Christus verstaat hij de evangelies, vooral de Bergrede. Hij laat heel de werkelijkheid van deze woorden in al hun uitdaging en weerbarstigheid totaal in zich toe: God die de kant kiest van de zwakken én Jezus volgen door alle tegenstand en kruis heen.

Een weg om die wijsheid te vinden
Montfort daagt zijn lezers uit alles op alles te zetten om deze Wijsheid te verwerven. Daarvoor geeft hij vier middelen: verlangen, gebed, versterving en Mariadevotie. Hij sluit zijn boek af met een "Toewijding aan de mens-geworden Wijsheid door Maria's handen".

Meerdere keren werd het werk van Montfort onder zijn handen afgebroken. Hij werd door bisschoppen uit hun bisdom verbannen. In iedere tegenslag zag hij een kruis. Hij aanvaardde elk kruis als een bron van nieuw leven.