Lettergrootte   A A A

Geschriften

De man met de pen

Montfort, de rondtrekkende apostel die talloze volksmissies heeft gegeven, kan men terecht noemen: ‘de man met de pen’. Zo is hij bekend geworden als schrijver van: ‘De Ware Godsvrucht', maar deze tekst beslaat slechts 70% van wat er van zijn hand bewaard is gebleven. In de ‘Volledige Werken’ blijkt dat Montfort, vanuit een schat aan verwerkte literatuur én vanuit zijn apostolisch werken in de marge van de maatschappij, is gekomen tot een persoonlijk doorleefde bijbelse ervaring. Hij toont zich ook een veelzijdig schrijver: predikant , briefschrijver, dichter en organisator.

Predikant
Wat Montfort in zijn missies preekte, heeft hij als betoog beschreven in ‘De Liefde van de eeuwige Wijsheid’ en in de ‘Ware Godsvrucht’. Zijn profetische visie om medewerkers heeft hij biddend verwoord in ‘De Brandende Bede’. Montfort heeft de inhoud van 'De Ware Godsvrucht’ ook bondig behandeld in: ‘Maria’s Genadegeheim’.

In zijn missies nam het bidden van de rozenkrans een grote plaats in. Vanuit die ervaring schreef hij: ‘Het wonderbare geheim van de allerheiligste rozenkrans’. Het bevat bewijzen voor de hoge waarde van deze gebedsvorm, doorweven met legenden en wonderverhalen. Maar ook geeft het praktische aanwijzingen voor deze meditatie-techniek, dit gebed van eenvoud.

Briefschrijver
Van Montfort zijn ruim 30 brieven bewaard gebleven. Naast persoonlijke correspondentie onder anderen met zijn raadsman, zijn zus en Marie-Louise Trichet, eerste dochter der Wijsheid heeft hij zich in briefvorm tot groepen gericht. Zo is ‘De Brief aan de vrienden van het Kruis' geschreven te Rennes gedurende een retraite. Juist omdat deze brieven geschreven zijn naar aanleiding van concrete omstandigheden, laat Montfort zich daarin het beste kennen.

Dichter van de religieuze volkszang
In de missies gebruikte Montfort het lied als een catechetisch middel. Hij benutte melodieën die onder het volk bekend waren. In de ‘Volledige Werken zijn 164 van deze kantieken opgenomen. Ze beslaan 40% van de uitgave. In deze teksten horen we de volksmissionaris, die Montfort voor alles was, zingen en verkondigen tegelijk.

Organisator met geestelijk elan
In de regels die Montfort schreef voor de dochters der Wijsheid en voor de 'Priester- missionarissen van het Gezelschap van Maria' toont Montfort zich een geboren organisator. Naast concrete regelingen en voorschriften geeft hij echter ook een diep geestelijk fundament.