Page 102 - geschiedenis
P. 102

88 SMM in Indonesië 1939-2005
Indonesië binnen mogen.
Het spreekt van zelf dat in deze situatie niet gedacht kan worden aan
uitbreiding van missieposten of vermeerdering van missiepersoneel, zoals U begrijpt. U ziet dat het er niet rooskleurig uitziet ... "
Eind april 1954 vergaderden de Indonesische kerkhoofden in Lawang op Oost-Java en ze drukten in een brief van 30 april 1954 hun teleurstelling uit over de rondzendbrief van de Propaganda Fide gericht aan P.P. Provinciaals der in Indonesië werkzame Orden en Congregaties:
"Te onzer kennis is gebracht de brief van de S. Congr de Pr. Fide dd. 5 maart jl. gericht aan de Generale oversten van Instituten die in Indonesië mis- sioneren. In deze brief geeft de S.C. de raad om voor zover dit mogelijk is, in de toekomst geen Nederlanders meer naar onze Indonesische missies te zenden. U begrijpt dat deze brief op ons allen een sterke indruk heeft gemaakt. En tot onze pijnlijke verwondering moesten wij constateren dat dit schrijven bij sommige missionerende Instituten alhier reeds tot de beslissing van stopzetting of tot twijfels over doorzetten van gemaakte plannen heeft geleid. Ons is niet bekend wat de naaste aanleiding is geweest van de bedoelde brief. Voor zover ons de toestanden en omstandigheden in het algemeen, en de maatregelen en plannen van de Regering bekend zijn, kunnen wij geen factoren aanwijzen, die thans, in afwijking van wat wij hier na 1949 hebben meegemaakt, zouden dwingen tot plotselinge ommekeer betreffende uitzending, in de geest van de brief ...
In passende volgzaamheid tegenover de door Rome gegeven raad, willen wij gaarne met U blijven zoeken naar anderen, die hier ons werk eventueel zouden kunnen overnemen en voortzetten. Dan denken we nu wel allereerst aan verhoogde en nog meer krachtige pogingen om zonen en dochters van Indonesië als medewerkers(sters) voor onze missie te winnen. Maar ook missionarissen van andere landen zullen ons hier om meerdere redenen zeer welkom wezen..."
Er zijn verschillende reacties op de situatie in Indonesië. De Indo- nesische kerk is van mening dat de politieke situatie een aftekening is meer van een anti-Nederland dan een anti-Kerk situatie. Hoe het ook zij, de gevraagde krachten kwamen niet en het tekort aan personeel werd steeds voelbaarder. Om het tekort aan personeel meer draagbaar te maken werd de pas geopende procuur in Pontianak weer gesloten. Gelukkig ondervonden de montfortanen, die pas Indonesisch staatsburger waren geworden, geen moeilijkheden bij het op verlof gaan. Zij kregen hun re-entry-permit nog steeds geregeld. Maar wat inderdaad een moeilijkheid was, het uitblijven van nieuwe krachten. Om deze reden schreef Mgr. van Kessel de volgende brief aan de generale raad van de montfortanen met toedoen van assistent-generaal pater J. Bertrand.


   100   101   102   103   104