Page 119 - geschiedenis
P. 119

Hoofdstuk 3. Amerikaanse SMM en Regio Indonesië 1959-1973 105
missionarissen heel hun verlof in Nederland bleven bij hun familie en/of confraters.
De Amerikanen John Breslin, Ted Murphy en Eugène Lynch begonnen hun taak in de parochie Sedjiram; daar leerden zij de beginselen van de Indonesische taal en hoe men in de binnenlanden pastoraal bedrijft. Na enige tijd werd pater John Breslin, die van professie apotheker was geweest, over- geplaatst naar Nanga Pinoh en Eugène Lynch naar Jakarta waar hij hoofd werd van de Amerikaanse hulporganisatie Catholic Relief Service (C.R.S.).
In februari 1961 kwam de tweede groep Amerikaanse montfortanen: pater Everett Brown, broeder Marius Panigutti Archie en op het einde van het jaar pater Bill Bennison. In 1964 kwam pater Francis Kennedy, maar die bleef slechts 1 jaar in Sedjiram. Hij kon niet wennen en ging naar Djokjakarta. Een half jaar later is hij naar Amerika teruggekeerd. In 1967 kwam de laatste Amerikaanse montfortaan pater Joseph Hassett. Hij werkte in Putussibau en Bika. De Amerikaanse vice-provincie stuurde in totaal 7 paters en 1 broeder.
Pater John Breslin was vanwege zijn kennis van medicijnen bij zieke mensen de gezochte man, maar helaas hield hij het na 5 jaar voor gezien en kwam na zijn verlof niet meer terug. Ook pater Bill Bennison hield het maar even vol. De Amerikaanse missionarissen bleken zich moeilijk te kunnen aan- passen aan het leven en het werken in de binnenlanden van Borneo.
In een brief van 11 september 1966 vraagt pater provinciaal Roger M. Charest, de opvolger van pater Frank Setzer, aan de toenmalige regionaal Lam van den Boorn, om de Amerikanen in één parochie bij elkaar te zetten. Eenheid in mentaliteit, taal en cultuur zou een hulp kunnen zijn bij hun werk in de binnen- landen. De wens van de provinciaal werd pas 2 jaar later werkelijkheid toen het hoofd van het diocees verlof gaf de Amerikaanse montfortanen bij elkaar te plaatsen in Bika. Op dat moment waren er nog 4 man over, te weten pater Joe Hassett, overste en hoofd van de parochie Bika, pater Ted Murphy, kapelaan, broeder Marius, bouwactiviteiten en pater Brown, die lid was van de com- muniteit Bika, maar bleef werken in het dienstreis-gebied van Putussibau.
Politiek en het Missiewerk
Overal ter wereld is de politieke sfeer mede bepalend voor het goed of niet goed functioneren van het missiewerk. Dus ook in Indonesië. De politieke sfeer van Indonesië in de zestiger jaren was chaotisch en kan vergeleken worden met de situatie in de veertiger jaren. Het chaotische was het gevolg van de aan- wezigheid en de invloed zowel van de communisten als de islamitische


   117   118   119   120   121