Page 14 - geschiedenis
P. 14

XII SMM in Indonesië 1939-2005
Mijn schrijven begint met een algemeen overzicht van de politieke, religieuze en geografische situatie voorafgaand aan de komst van de eerste montfortanen. Daarna volgen chronologisch de gebeurtenissen rond hun leven en werken. Ik wil gaarne benadrukken dat dit boek niet de pretentie heeft volledig te zijn, het is een weergave van mijn persoonlijke ervaringen steunend op archiefstukken en een kritische blik van enkele confraters. Als bronnen heb ik dankbaar gebruik gemaakt van dagboeken, brieven, rapporten, artikels in montfortaanse tijdschriften, gesprekken met confraters. Achterin vindt u de volledige lijst van gebruikte archieven.
De oorspronkelijke tekst van dit boek is geschreven in het Indonesisch. Bij de uitgave in het Nederlands heb ik sommige stukjes weggelaten en andere weer toegevoegd. Het is immers een verschil een boek te schrijven of te lezen vanuit een Nederlandse of een Indonesische achtergrond.
Ter afsluiting van dit voorwoord wil ik enkele mensen heel bijzonder bedanken. Allereerst mijn confraters, vrienden en vriendinnen, met name Nico Schneiders Kasimirus Jumat, Linda Siauw en Anne Liem Swie Hong, die me geholpen hebben dit boek in het Indonesisch te schrijven, van foto's te voorzien, en uit te geven in Indonesië. Verder Hub Kleijkers, die me uitnodigde de Indonesische uitgave in het Nederlands te vertalen/ herschrijven en provinciaal Wiel Logister die mij de vrijheid gegeven heeft gebruik te maken van de provinciale archieven. Ook dank aan al de anderen die me op een of andere manier hebben geholpen bij het schrijven van de zeventigjarige geschiedenis van de montfortanen in Indonesië. Hopelijk is dit boek van nut voor de jonge montfortanen in Indonesië en voor hen die zich interesseren in het verleden en de toekomst van de montfortanen aldaar.
Oirschot, maart 2010
Piet Derckx, montfortaan


   12   13   14   15   16