Page 161 - geschiedenis
P. 161

Hoofdstuk 4. L. vd Boorn Apost. Administrator 1973-1977 147
Om in een bepaalde behoefte op een statie of in een bepaald werk te voorzien, kan verlof gegeven worden om bijvoorbeeld. tijdens de vakantie geld in te zamelen. Dit verlof dient dan vanzelfsprekend eerst gevraagd te worden. Doch daarbuiten dienen giften en dgl. zoveel mogelijk beschouwd en gebruikt te worden ten bate van het algemeen. En zeker is het nodig de kaarten open te leggen betreffende ontvangen giften en aanwezige gelden.
Om een beter overzicht te krijgen van het geheel en ook om beter de mogelijkheden in een bepaalde periode te overzien, zal er voortaan ieder jaar een begroting gemaakt worden. De econoom verstrekt daarover richtlijnen.
Het halfjaarlijks verslag, dat einde Juni wordt opgemaakt, biedt de gelegenheid om alles te melden, wat op iedere statie aanwezig is.
Het voornaamste, waar alles op neerkomt, is openheid in alle financiële aangelegenheden."
Het bisdom noch de regio had de gewoonte een begroting te maken. Dat vond zijn oorzaak in het feit dat de waarde van de nationale munt roepia onstabiel was; om die reden was een begroting binnen de kortste tijd niet meer te gebruiken. Bovendien had het bisdom en ook de regio nauwelijks vaste inkomsten, men moest leven van giften.
Het economaat zowel van het bisdom als van de regio werd beheerd door één persoon, pater Leo Rutten. Hij vervulde zijn taak als econoom in opdracht van het hoofd van 't bisdom en van de regionaal. Geen wonder dat de missionarissen geen verschil maakten tussen gelden van het bisdom en gelden van de montfortaanse regio. Voor hen was het allemaal hetzelfde. Vandaar dat, als voorbereiding op een andere toekomst met een niet-montfortaan als bisschop, daarin verandering moest komen. Zodoende bepaalde de vergadering dat in het vervolg het econoomschap van het bisdom en regio niet in één hand mocht zijn. Dat econoom-zijn van het bisdom/regio dus een belangrijke functie was. Immers wat voor taken had hij? Wat waren zijn verantwoordelijkheden?
Behalve de zorg voor de boekhouding, had hij de zorgen voor alle basisbehoeften, zoals kleding, voedsel, brandstof, bouwmateriaal, medicijnen, ook had hij samen met de secretaris van het bisdom de verantwoordelijkheid voor het welzijn van het personeel. Praktisch iedere maand moest hij voor inkopen met de boot naar Pontianak en moest hij bij thuiskomst zorgen voor de distributie naar de staties. Hij was de contactpersoon met de missieprocuur in Nederland. Jarenlang werden op de missieprocuur alle inkomsten en uitgaven voor het bisdom en de montfortaanse regio op een en dezelfde rekening geschreven. De econoom moest bij het ontvangen van de afrekeningen de gegevens boeken op de juiste posten. Gelden verzameld voor een goedgekeurd project gingen rechtstreeks naar dat project, maar de andere gelden verzameld door de missionarissen tijdens hun verlof werden in zijn algemeenheid fifty- fifty verdeeld tussen de kas van het bisdom en de kas van de regio. Dit systeem was niet altijd tot ieders tevredenheid. Vandaar de wens van vele


   159   160   161   162   163