Page 181 - geschiedenis
P. 181

Hoofdstuk 5. Naar een zelfstandige Indonesische Kerk 1977 - 1984 167
oecumenische samenwerking met andere christelijke groepen nihil was, waarvoor als excuus genoemd zou kunnen worden dat bepaalde christelijke groepen (uit Amerika) zich nogal fanatiek en soms zelfs vijandig opstelden tegenover de katholieke Kerk. Sintang was de enige plaats waar rond kerstmis en nieuwjaar een oecumenische viering was.
Uitbreiding van het aantal parochies
Ofschoon het aantal katholieken nog steeds groeide, bleef het aantal parochies constant zeven. Dit kleine aantal parochies had de zorg over 35 onderdistricten, kecamatan genaamd, 18 in de regio Sintang en 17 in de regio Kapuas Hulu. Om de mogelijkheid te hebben zich meer te betrekken bij het openbare leven, breidde Mgr. Doera het aantal parochies uit tot 34. Waarom ineens zoveel parochies? Volgens de politiek en de locale regeringsfunctionarissen gaven de katholieken de indruk hen niet nodig te hebben. Ze zien hoegenaamd nooit een katholieke afvaardiging bij een belangrijke gebeurtenis van het onderdistrict. Door het aantal parochies te vermeerderen wilde de bisschop die negatieve indruk wegwerken en de mogelijkheid scheppen dat de kerk meer aanwezig was. De grenzen van de parochies vielen zoveel mogelijk samen met die van de onderdistricten. Alleen daar waar geen of minder katholieken woonden kreeg een parochie de zorg over meerdere onderdistricten, en omgekeerd zijn er in sommige onderdistricten meerdere parochies.
Om het functioneren van zoveel parochies mogelijk te maken werden speciale parochieraden ingesteld, BAPUK (Badan Pimpinan Umat Katolik) genaamd. De leden van deze raad waren vooraanstaande leken uit de parochie, die door het aannemen van deze functie gemachtigd waren de locale kerk offi- cieel te vertegenwoordigen. Deze manier van lekenparticipatie helpt de kerk om steeds beter te integreren in de gemeenschap. De leken voelden dat zij de kerk zijn, kerkaangelegenheden zijn een zaak van hen. Zij wilden medeverant- woordelijk zijn voor het reilen en zeilen van de kerk.
Veranderingen en de verhouding tussen oud en jong
De overgang van Missie Borneo naar de Kerk van Indonesiƫ heeft invloed op de sfeer onder de montfortanen. Tijdens de pastorale adviesraad van december 1977 te Oirschot is gesproken over het welzijn van de confraters. Bij die gelegenheid zei regionaal Huub Swerts het volgende:
"De onderlinge verhoudingen zijn niet altijd even gunstig, blijft oppervlakkig en heeft de schijn van amicaal te zijn t.o.v. elkaar. Elk van de


   179   180   181   182   183