Page 192 - geschiedenis
P. 192

178 SMM in Indonesië 1939-2005
De samenstelling van de groep is veranderd. De groep was vroeger homogener en ongeveer van gelijke leeftijd. Nu bestaat de groep uit mensen van verschillende leeftijd, gedifferentieerde opvattingen, met een niet- montfortaan als bisschop en met andere congregaties. Een specifiek montfortaanse groep kom je nauwelijks tegen. Er is een accidentele band, maar niet een band van eenzelfde geest. Deze aandachtspunten overwegend kwamen de confraters tot de slotsom dat er iets gedaan moet worden aan verdieping of warming-up van het montfortaan-zijn, bijvoorbeeld door meer bekendheid te geven aan Montfort, door montfortaanse geschriften in het Indonesisch te verspreiden, gebedsdiensten te houden bij gelegenheid van Mariafeesten en in de geest van Montfort dienstbaar te zijn aan de Kerk. Werken is belangrijk, maar het leven is nog belangrijker!
Over het Indonesisch staatsburgerschap en wat daarmee samenhangt werd gezegd, dat er reeds enkele missionarissen een aanvraag ingediend hebben en dat volgens de berichten de administratieve molen begint te draaien. Dus voor hen die het willen: Het is nu de gunstige tijd een aanvraag in te dienen. Hoe vervelend de gevolgen van decreet 70/77 ook zijn geweest, toch mogen we niet vergeten ook de positieve kant ervan te belichten. Immers dankzij deze decreten groeide het besef om roepingen ter plaatse te gaan promoten. Bij de montfortanen kwam zelfs de gedachte op om een eigen opleiding te beginnen voor jongens die montfortaan wilden worden. Een heel andere reactie dan vroeger toen men bij een dergelijke aanmelding reageerde met te zeggen: wat moet daarmee? laat ze eerst maar priester worden; dan kunnen we later nog bekijken wat we doen. Nu vroeg men zich af: zou het zin hebben een convict te openen in Bandung, eventueel samen met de priesterkandidaten van het bisdom Sintang? Zou iemand van ons dat kunnen leiden? Uiteindelijk werd voorgesteld om mensen die zich melden stage te laten lopen in een montfortaanse communiteit. Eerst met elkaar kennis maken en pas daarna kiezen (van weerszijde). Een mogelijk convict dient in gedachte gehouden te worden.
Er stond een bijeenkomst van regionaals en enkele provinciaals voor de deur in Bangalore, India. Om daar verantwoord in naam van allen te kunnen spreken wilde pater regionaal de mening horen van de aanwezige confraters over een eventuele samenwerking van de montfortanen werkzaam in Azië. Als antwoord kreeg regionaal Lam, dat Azië erg groot is en de gebieden waar wij werken, erg verschillend zijn. Men is van mening dat een gezamenlijke montfortaanse opleiding niet wenselijk is. Overigens ziet men wel het nut van een uitwisseling van gedachten en ideeën.
Tot slot van het regionaal kapittel koos men een nieuw regionaal bestuur en de vertegenwoordigers van Indonesië bij het provinciaal kapittel. De oriëntatiestemming gaf de voorkeur aan voor een herverkiezing van Lam v.d.


   190   191   192   193   194