Page 198 - geschiedenis
P. 198

184 SMM in Indonesiƫ 1939-2005
montfortaan, die niet graag over zichzelf sprak en weerzin had van uiterlijk vertoon. Op verzoek van monseigneur werd hij begraven te midden van zijn confraters op het kloosterkerkhof te Oirschot.
Provinciaal Kapittel van 1980/1981
Het provinciaal kapittel in Oirschot, van 28 december 1980 tot 4 januari 1981, was behalve een keuzekapittel ook een voorbereiding op het komende generale kapittel in Rome. Lam van den Boorn en Frans Luiten waren aanwezig namens de Indonesische regio. De te bespreken thema's waren: het functioneren van het algemeen bestuur, besturen in het algemeen, de vorming, nieuwe stichtingen, de geassocieerden en de integratie van de broeders binnen de congregatie. Na al deze thema's besproken te hebben formuleerden de kapittelleden hun con- clusies. Het generaal kapittel en het generaal bestuur zullen de initiatieven van de provincies en regio's, om te komen tot nieuwe religieuze leef- en werk- groepen stimuleren en ondersteunen. Ze zullen ook de verantwoordelijkheid voor de concrete spirituele en pastoraal-theologische vorming in handen geven van de provincies of regio's, daar deze het beste op de hoogte zijn van de noden en mogelijkheden van de plaatselijke kerk. Een en ander moet voorbereid en opgezet worden in overleg met alle betrokkenen: plaatselijke bisschop, regio, provinciaal en generaal bestuur en de eventuele kandidaten.
Over de structuur van het provinciaal bestuur stelde het kapittel voor dat het bestuur commissies of werkgroepjes benoemt voor bejaardenzorg, voor missionaire bewustwording, de mariale opdracht en het roepingenvraagstuk. Bovendien dringt het provinciaal kapittel erop aan, dat de regio's van Nederlandse provincie initiatieven ontplooien of voortzetten die gericht zijn op het tot stand komen of in stand houden van religieus leven in de breedste zin, al of niet montfortaans, al of niet vanuit de inspiratie van de H. Montfort. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan priester-religieuzen, maar evenzeer aan zusters, broeders, aan de montfortanen of geassocieerden, religieuze leefge- meenschappen van gehuwden e.d. De regio zelf is de eerst verantwoordelijke voor de concrete spirituele en/of pastoraal-theologische vorming, omdat zij het beste op de hoogte is van de noden en mogelijkheden ter plaatse. De regio zal dit doen in overleg met de bevoegde overheden, d.w.z. plaatselijke bisschop, provinciaal en generaal bestuur, en de kandidaten zelf. Het provinciaal kapittel meent, dat er zo vruchtbaar gewerkt kan worden aan de totstandkoming van religieus leven overeenkomstig de situatie van de plaatselijke kerk.
Tengevolge van het gesprek over "voortdurende vorming" beveelt het kapittel in aansluiting op "Montfortaan vandaag" no 187, ten sterkste aan dat de


   196   197   198   199   200