Page 199 - geschiedenis
P. 199

Hoofdstuk 5. Naar een zelfstandige Indonesische Kerk 1977 - 1984 185
confraters buiten hun vakantie de gelegenheid krijgen om enige tijd afstand te nemen van hun werk en aandacht besteden aan studie, vorming en bezinning.
Ofschoon overtuigd van alle concrete moeilijkheden inzake gemeen- schappelijk bidden doet het provinciaal kapittel op alle confraters die op enigerlei wijze samenwonen of samenkomen, een dringend beroep om zich opnieuw en creatief te bezinnen op het gemeenschappelijk gebed. Daarbij zal gezocht moeten worden naar een vormgeving die voor de betrokkenen aanvaardbaar is. Evenals "Montfortaan Vandaag" (146-162) wil het kapittel hiervoor geen concrete richtlijnen voorschrijven. Wel vraagt het kapittel aan de confraters die in communiteit wonen, minstens een keer per dag samen te komen voor gebed.
Missionair bezig zijn van de kerk in de wereld is het brengen van de Blijde Boodschap in milieus waar zij nog niet gebracht is of opnieuw gebracht moet worden. Dit eist dat missieopdracht als montfortanen inhoudelijk steeds wordt opnieuw geformuleerd en verdiept. Missie naar buiten is niet mogelijk zonder missie naar binnen. De verdieping van de missieopdracht moet als startpunt hebben een analyse van de onheilssituaties van de actuele wereld en uiteraard meer concreet van de eigen samenleving. Het kapittel dringt erop aan, zich bij deze verdieping mede te laten leiden door ontdekkingen en opstellingen van missionaire bewegingen en instanties en dat nauw met hen wordt samengewerkt.
De analyse van onze wereld en haar actuele situatie heeft doen ontdekken, dat er naast de "Derde" een "Vierde Wereld" aan het groeien is van kansarme groeperingen, die overal ter wereld het slachtoffer dreigen te worden van maatschappelijke ontwikkelingen. Het zijn vooral mensen uit de Derde Wereld geweest die ons het eerst deze analyse hebben aangereikt; waarschijnlijk omdat bij hen de feiten op de meest brute manier naar buiten traden. Ze wezen erop dat de "machtigen" van het noordelijk halfrond de hand grepen van de "machtigen" van het zuidelijk halfrond en dat het door hen gehanteerde economisch-technocratisch systeem steeds sterker is gaan werken ten nadele van de grote volksmassa's. Zo groeit het ontwikkelingsprobleem van een regionaal naar een mondiaal probleem. Concreet wordt bedoeld, dat men zich wil inzetten voor een rechtvaardige wereld, dat men naast de armen en verdrukten wil gaan staan om samen met hen te strijden voor een rechtvaardige samenleving en voor bevrijding uit alle vormen van verdrukking. Men wil die strijd niet alleen gaan uitvechten in de Derde Wereld, maar ook in de westerse wereld, naar het voorbeeld van en in solidariteit met de verdrukten daar.
Confraters die nu reeds hun missieroeping zo vorm trachten te geven verdienen expliciete steun. Het provinciaal bestuur moet confraters aanmoedigen en stimuleren om zich daadwerkelijk en realistisch in te zetten voor deze nieuwe missionaire visie. Er moet ondermeer gewerkt worden aan


   197   198   199   200   201