Page 200 - geschiedenis
P. 200

186 SMM in Indonesi├ź 1939-2005
bewustwording in de pastorale arbeid, op het vormen van groepen die zich speciaal voor deze taken inzetten. Uitgangspunt van deze missie naar binnen is de uitgesproken voorkeur in denken en handelen voor de onderkant van de maatschappij.
Na dit allemaal besproken te hebben kwam het kapittel tot enkele beleidssuggesties. Nieuwe tijd vraagt nieuw evangelisch leven, vraagt een nieuwe levensstijl. Religieus leven krijgt steeds een andere gestalte naar gelang de vragen en de noden van de tijd. Men loopt anders, als religieus, het risico niet meer religieus te zijn: het evangelie moet concreet worden in de tijd. Dit vergt bezinning, creativiteit, trouw aan het evangelie en durf om in te spelen op de werkelijke vragen van onze tijd. Aan ons doen en laten moet te zien zijn dat het evangelie ons inspireert. Evangelische levensstijl nu is 2 x anders in het leven staan: anders dan vroeger en anders dan velen. Dit vergt een bezinning op het evangelie en een kritische analyse van de situatie waarin wij leven. Dit heet: de tegenbeweging. "Anders" is anders omgaan met mensen met wie wij leven: confraters. Anders zijn met wie en voor wie wij werken en met hen die voor ons werken: Gewoon mens zijn met mensen. "Anders" is anders omgaan met de schepping: eerbiedig, dankbaar, behoedzaam, respectvol, zorgzaam, verant- woordelijk omgaan met de aarde, met al wat erop leeft, met al wat ze geeft.
Het kapittel is van oordeel dat het levend houden van Maria's plaats en taak in het leven van de kerk en van de gelovigen een blijvend en belangrijk deel is van het apostolisch werk.
Het kapittel nam ook de tijd om te spreken over de zorg voor de oudere confraters. De provincie heeft een fonds afgezonderd voor de oudedags- voorziening van de montfortanen, die tot de Nederlandse provincie behoren, als aanvulling op of ter vervanging van hun AOW. De uitkering uit dit solidariteitsfonds aan confraters die 65 jaar zijn geworden zou voldoende zijn om de congregatiebijdrage in een erkend bejaardentehuis te betalen en om als aanvulling te dienen in het levensonderhoud, indien dit gevraagd wordt.
Als verzorgingstehuis in montfortaans verband heeft de provincie het huis Vroenhof opgericht. Dit huis staat gedeeltelijk ter beschikking van de montfortanen, die verzorging behoeven en daarvoor medisch geïndiceerd zijn. Het kapittel vraagt de bestaande communiteiten de oudere confraters zo goed mogelijk op te vangen en voorzieningen te treffen om die opvang zo goed mogelijk te doen verlopen. Het kapittel is er zich van bewust dat in verband met de vergrijzing de service in de communiteiten moet worden opgevoerd en adviseert daarom het provinciaal bestuur in de reservering van gelden daarmee rekening te houden.
Uitgaande van het evaluatierapport van pater provinciaal "Opvang van teruggekeerde of terugkerende missionarissen" stelt het kapittel voor, dat een


   198   199   200   201   202