Page 240 - geschiedenis
P. 240

226 SMM in Indonesië 1939-2005
naar Bandung kunnen gaan. Anderen moeten eerst een oriëntatiejaar maken in Bogor of Malang.
De vraag of van kandidaatbroeders geëist moet worden een middelbaar onderwijsniveau te hebben, werd doorgespeeld naar de commissie vorming en opleiding. De vraag of er voor het komende jaar al serieuze kandidaten waren, werd beantwoord met woorden: Een serieuze kandidaat uit midden-Java was afgewezen vanwege een handicap aan zijn been; Kees had driemaal een roepingen-recollectie gehouden, waarna enkele aanmeldingen uit Sekadau. Met andere woorden het aantal kandidaten was gering. Naar aanleiding van de aanmelding van een kandidaat die overkwam van een andere congregatie werd het volgende bepaald: Wanneer kandidaten zich aanmelden, die vanwege een numerus clausus door andere noviciaten zijn afgewezen, zal de reden van afwijzing nagevraagd moeten worden.
Hierna ging het regionaal beraad over tot het doorlichten van de functie van de regionale overste. Omdat men algemeen van mening was dat het takenpakket van Kees te veel omvatte, begon de vergadering zijn taken de inventariseren. Als regionale overste was zijn taak het besturen van de regio d.m.v. stimuleren, activeren, coördineren. Daartoe is regelmatig contact nodig met de confraters. Hij moet minstens eenmaal per jaar alle confraters op de staties bezoeken, een alleenzittende frequenter. Het is zijn taak contact te onderhouden met de provincie en het generalaat, het bijwonen van kapittels, vergaderingen, correspondentie, begeleiden van visitatoren. Contact onderhouden met het bisdom met bijzondere aandacht voor het personeelsbeleid. Hij is lid van de Conferentie van Religieuzen. Zijn contact met het noviciaat en de opleiding in Bandung vraagt minstens driemaal per jaar gedurende tien dagen daar aanwezig zijn.
Buiten de taken als regionaal was Kees tevens pastoor van drie parochies met dienstreizen naar 109 kampongs en bisschoppelijk gedelegeerde voor catechese.
Het beraad kwam tot de conclusie dat, indien Kees als regionaal herkozen zou worden, zijn taken ingekrompen dienden te worden. Om helemaal niet meer naar de kampongs te gaan, zou voor Kees een te groot offer zijn. De provinciaal concludeerde, dat na een eventuele herverkiezing Kees de concrete vermindering zelf moest invullen.
Wat de vorm van het nieuwe klooster in Sintang betreft koos het beraad voor een combinatie van paviljoens. Het zou een eenvoudige bouw worden, rechttoe rechtaan, gemakkelijk te onderhouden. De grond die ervoor


   238   239   240   241   242