Page 291 - geschiedenis
P. 291

Hoofdstuk 7. Een bijzondere periode 1989 - 1993 277
Luiten begonnen met de bouw van een nieuwe pastorie ver het land op richting Keraam.
Joep deed het goed in Cimahi. Als blijk daarvan ontving hij op 30 oktober 1992 de officiële aanstelling als hulppastoor in de St. Paulus parochie, Jalan Moha Toha, in Bandung met als speciale opdracht voorbereidingen te treffen voor de afscheiding en opbouw van een nieuwe parochie. Een jaar later op 1 januari 1994 werd Joep hoofdpastoor van de St. Paulus parochie.
Oktober 1992 kwam pater John van Oss uit Nederland om de jaarlijkse retraite te geven. Tijdens het beraad erna werd het provinciaal kapittel 1993 voor- bereid. Kees en Piet van Hoof werden aangewezen om de regio op het kapittel te vertegenwoordigen. Daarna deed Kees verslag van de gehouden regionaals bijeenkomst in Manilla. De regionaals hadden afgesproken een gezamenlijke voorbereiding voor de eeuwige geloften te houden van augustus tot december 1993. India was aangewezen dat te organiseren. Voor het aanstaande generaal kapittel hadden de regionaals Kees Smit aangewezen als speciale afge- vaardigde.
De diocesane adviesraad
Op 26 dan 27 november 1992 kwam de diocesane adviesraad van Sintang samen met Mgr. Doera. Zij bespraken een brief van de pronuntius gedateerd 16 november 1992, die liet weten dat Doera moest terugkeren in het bisschopshuis. Sinds de vergadering in Laverna, bijna twee jaar geleden, woonde de bisschop op de pastorie Sungai Durian en de vicaris-generaal, die in feite het bisdom bestuurde, in het bisschopshuis. Verder stond in de brief dat bij terugkomst de bisschop dagelijks een stafvergadering moest houden en dat pastorale en economische kwesties besproken dienden te worden met de advies- of economische raad. Mgr. Doera moest zijn activiteiten op politiek vlak staken en het seculier instituut "Regnum Dei", opgericht door Mgr. Doera, werd ver- boden. Ook moest het klein-seminarie in Sintang dicht.
Tijdens de diocesane raad kwam de stichting "Kobus" ter sprake. De raad had geen bezwaar omdat Kobus een stichting van de montfortanen was onder toezicht van de regionaal. Ze zagen Jacques als een begaafd, creatieve man vol ideeën, die om goed te functioneren begeleid moest worden. De raad wees erop dat het goed zou zijn in het contract met de montfortanen ter verduidelijking van zijn rechten en plichten een artikel te wijden aan de stichting Kobus.


   289   290   291   292   293