Page 299 - geschiedenis
P. 299

Hoofdstuk 7. Een bijzondere periode 1989 - 1993 285
"Het bezoek van pater Generaal Lemire heeft geleid tot een rapport dat prioriteit gaf aan de opleiding van Indonesische kandidaten, waarin hij voor- stelde om enkele confraters te vragen het bisdom te verlaten om het volgens hem vereiste klimaat voor de opvang van kandidaten te scheppen.
Naar aanleiding van dit verslag heeft provinciaal Theo Hustin, die daarvoor apart naar Rome geweest is, Kees Smit en Piet Derckx gevraagd om de maatregelen te treffen die nodig waren om het doel van het generale rapport te verwezenlijken.
Daarop heeft het regionaal bestuur besloten om drie confraters te vragen het diocees te verlaten. In dit verband zijn Kees en Piet naar Mgr. Doera gegaan om de opvang van de jonge confraters en het toekomstige werk van de montfortanen in het bisdom te bespreken. Van dit gesprek is een verslag gemaakt. Het was de bedoeling dat de regionaal met de betrokkenen zou gaan praten. Dit was geen gemakkelijke opgave: hoe dit te bespreken met de betrokkenen en hoe de escalatie van een conflict te voorkomen? Bovendien hoopte de regionaal dat de omstandigheden zo zouden zijn, dat een formele wegzending niet nodig zou zijn, maar dat alles op een aanvaardbare manier te regelen zou zijn in een later stadium. De regionaal heeft in Putussibau het verslag van de generaal laten lezen, maar het besluit van het regionaal bestuur is daar niet besproken. Toen heeft iemand het verslag van het gesprek met de bisschop in handen gekregen en gefotokopieerd. Een confrater is naar Putussibau gegaan om deze zaak te bespreken. Zo zijn de consequenties van de generale visitatie en de daarop volgende besluiten van het regionaal bestuur bekend geworden, voordat zij met de betrokken personen besproken waren. De betrokken confraters voelden zich door het bestuur verraden. Dit heeft een vertrouwenscrisis tot gevolg gehad en diepe wonden geslagen.
Toen is na overleg met de regionaal het besluit van het regionaal bestuur tot aan het komende regionaal beraad opgeschort door het provinciaal bestuur op grond van het ontbreken van het vereiste overleg. Dit overleg heeft plaats gevonden op 9 november. Vooraf heeft Charles Voncken persoonlijk met alle confraters gesproken. Daarna hebben de betrokken confraters hun be- leving, ongenoegen en pijn uitgesproken en heeft het regionaal bestuur de gelegenheid gehad om uit te leggen hoe alles gelopen is. Deze uitleg bestaat uit de volgende elementen. De generale overste heeft in het belang van de opvang van jonge montfortanen en onder druk van dreigende draconische maatregelen van Rome aangedrongen op het vertrek van drie confraters. De provinciale overste heeft aangedrongen op uitvoering door het regionaal bestuur. Het regionaal bestuur heeft toen getracht uitvoering te geven aan de voorstellen en conclusies van de generale overste. Voor de uitvoering van deze besluiten meende het regionaal bestuur in gesprek te moeten gaan met het bisdom, omdat onze interne besluiten verband hielden met onze werkzaamheden in het bisdom.
Uit de bespreking kwam naar voren dat niemand gelukkig was met het genomen besluit en de daaruit gegroeide situatie: alsof het regionaal bestuur –


   297   298   299   300   301