Page 318 - geschiedenis
P. 318

304 SMM in Indonesië 1939-2005
Piet rapporteerde vervolgens dat het bestuur jaarlijks veel tijd besteedde aan de aanname van fraters en broeders voor de eerste, eeuwige en hernieuwing van de geloften. De laatste 3 jaar hadden 6 van hen hun eeuwige geloften gedaan en waren 3 van hen priester gewijd.
Als slot van zijn verslag memoreerde Piet het belang van het tweemaandelijkse bulletin "InterNos" als onderling communicatiemiddel.
Nu kwam delegatie-econoom Hub Swerts aan het woord. Hij liet weten, dat de delegatie kas een negatief saldo liet zien en spoorde de confraters aan beter op de kleintjes te letten en ijveriger te zijn bij het zoeken naar inkomsten. Het negatief saldo kwam voor een groot gedeelte door de subsidie, die uitgekeerd werd aan de confraters, werkzaam in de parochies van bisdom Sintang. Hij vroeg de confraters te werken aan een verzelfstandiging op financieel gebied door bijvoorbeeld van de parochianen een maandelijkse bijdrage te vragen.
Hierna gaven de oversten van de communiteiten een overzicht van het gebeurde in hun communiteit. De speciale aandacht ging uit naar de jonge communiteit van Putussibau, die aanvankelijk werd geleid door Kees Smit en nu onder de leiding van pater Konradus Hancu stond. Woensdag was voor hen de communi- teitsdag; zij kwamen dan bij elkaar voor een communiteitsgesprek en geza- menlijk gebed; verder waren ze nog zoekende.
Het beraad nam vervolgens de tijd te spreken over de aanstaande diaken- en priesterwijdingen, de eeuwige professie en stages van vier kandidaten. De confraters van Bandung lieten tussen de gesprekken door weten dat buiten hun begeleidingswerk de werving en correspondentie met kandidaten veel tijd vroeg en dat de vertaling en uitgave van de nieuwe montfortaanse liturgische vieringen bijna klaar waren.
Het beraad eindigde met een oriënterende keuze voor een nieuw bestuur. De uitslag daarvan werd aan provinciaal Charles Voncken gegeven, die daarna de leden van het nieuwe bestuur bekend maakte: delegatie-overste Piet Derckx, vicaris Ignatius Widodo, en de raadsleden Konradus Hancu en Joep van Lier. Voor de eerste keer kwamen twee Indonesische montfortanen in het bestuur.
Terugblikkend op zijn bezoek aan Indonesië schreef provinciaal Voncken het volgende in zijn visitatierapport:
"Je komt in een gedeelte van de Nederlandse Provincie waarin je een tolk nodig hebt, want de voertaal is Indonesisch. In Sanggau heeft Wim Peeters deze taak op zich genomen. De SMM staat hier duidelijk in een overgangsfase tussen het opbouwen van een lokale kerk en het opbouwen van een eigen


   316   317   318   319   320