Page 341 - geschiedenis
P. 341

Hoofdstuk 9. Naar het derde millennium 1999 - 2002 327
categoriaal team Sebeji in Sintang. Deze benoeming lag voor de hand omdat hij behalve een half jaar pastorale praktijk in de O.L.V. van Fatima parochie van Lembang een half jaar had meegedraaid in het retraitehuis Civita, Jakarta.
Na de feestelijkheden rond de priesterwijding vertrokken Piet en Gun naar Rome. Niet rechtens, maar op uitnodiging woonden zij het generaal kapit- tel bij, dat op 30 mei 1999 begon in Ariccia dichtbij het pauselijke vakantieoord Castel Gandolfo. Het viel op dat er een groeiende aanwezigheid was van montfortanen uit Azië en Afrika. Was vroeger Frans de enige voertaal, nu was dat afwisselend Frans en Engels.
In zijn openingswoord zei pater generaal William Considine: "We zijn hier in kapittel bijeen om kennis te nemen van de huidige toestand van de congregatie en richtlijnen uit te stippelen voor de komende zes jaar. Kernpunt is de vraag naar verdieping van ons godgewijd leven als montfortaan...".
In zijn rapport van tien bladzijden liet de generaal weten dat zijn beleid uitgegaan was van het generaal kapittel 1993, met name van het document 'Zending' dat vraagt: Wat is onze opdracht als congregatie? Samen met zijn raad werkte Bill deze kapittel-oriëntatie uit in twee brieven: "Evangeliseren á la Montfort" en "Versterking van de apostolische gemeenschap". Ook somde hij op wat tijdens zijn bestuursperiode gebeurd was op gebied van spiritualiteit, zoals de uitgave van de Dictionaire de la Spiritualité Montfortaine (in meerdere talen), de SIM, de CIM, het bezoek van de Paus aan Saint-Laurent, het jubileum van Montfort's heiligverklaring enzovoort.
Don Lasalle, een Amerikaanse confrater, gaf met een uiteenzetting over religieuze ervaring de aanzet voor de bespreking van het hoofdthema: het religieuze leven. Inspiratie en religieuze ervaring moet de basis zijn van de montfortanen. Er volgden groepsgesprekken, waaruit bleek dat iedereen het eens was met deze stelling, alleen bleef de vraag: wat doe je ermee? Die vraag werd aan het kapittel gesteld. Het antwoord was: we moeten een bemoedigende boodschap hebben naar de toekomst toe. Het kapittel schreef de brief getiteld "Doe open voor Jezus Christus" met als kerninhoud het montfortaans religieus leven. De brief van de kapittelleden vraagt aandacht voor een montfortaanse spiritualiteit, die kan en moet beleefd en verwoord worden op een eigentijdse wijze. De bron van alle, en ook onze spiritualiteit is de Eeuwige, die Jezus zijn Vader noemt. Montfort spreekt van de eeuwige en Mensgeworden Wijsheid.
Behalve over verdieping van het montfortaans religieus leven werden enkele praktische zaken besproken, zoals associé-zijn. Uit rapporten van de provincies en delegaties bleek dat leken ieder op hun eigen wijze met montfortanen samenwerken en samenleven. De tijd heeft nog niet voldoende duidelijkheid geschapen om hier iets in het algemeen te kunnen en moeten regelen. Voorlopig is het voldoende uit te gaan van onze constitutie no. 59-61


   339   340   341   342   343