Page 342 - geschiedenis
P. 342

328 SMM in Indonesië 1939-2005
en Vita Consecrata no. 54-56. Het kapittel spoort de provincies en delegaties aan leken de montfortaanse spiritualiteit aan te bieden en daar waar nodig hen daarvoor te winnen en te vormen. Hierna spraken de kapittelleden over de plaats van de parochies als deel van de montfortaanse zending. De parochie- pastoraal is een algemeen gegeven, maar niet elk parochiepastoraat beant- woordt aan de bedoeling van de SMM. Het parochiewerk heeft als missionair werk een plaats gekregen, maar hoe dan ook is het goed regelmatig te dis- cussieren en te evalueren of ieder parochiewerk een missionair werk is voor een montfortaan.
Hierna werd de vraag gesteld of de congregatie in staat is voldoende geld te verzamelen om de zending van de montfortanen te steunen. De realiteit zegt dat de toekomst in de arme landen ligt, terwijl de geldbronnen liggen in de landen die beetje bij beetje uitsterven. Het kapittel stelde voor een strategie te ontwikkelen om de noden ook in de toekomst te lenigen. Wat betreft de jaarlijkse contributie aan het generalaat bleef men bij het oude, namelijk US $ 50,- per capita.
Al enige tijd waren groepen bezig met de vraag: Montfort doctor ecclesiae? Moet er iets ondernomen worden om voor Montfort die titel te krijgen? "Ja", zeggen de kapittelleden. Hierdoor lieten ze weten het goed te vinden dat de algemene oversten van de grote montfortaanse familie hiervoor een officiële aanvraag zou doen.
Een ander belangrijk punt van het kapittel was de keuze van een nieuw generaal bestuur. Om de keuze goed te doen verlopen had pater generaal overleg gepleegd met diverse groepen en gevraagd, waaraan zijn toekomstig directe medewerkers moesten voldoen. Hij deed suggesties over degenen met wie hij dacht goed te kunnen samenwerken. De generaalskeuze had plaats op 11 juni. Pater William Considine werd gekozen voor een tweede termijn van 1999 tot 2005. Op 15 juni werden de assistenten gekozen. Pater Ivo Libralato van de Italiaanse provincie als vicaris generaal (2de mandaat), pater Jean-Louis Courchesne van de Canadese Provincie (2de mandaat) generaal econoom, pater Miguel Platiňo van Colombia (2de mandaat), en de nieuweling pater Huub Louis uit Malawi, missionaris van de Nederlandse Provincie.
Conferentie religieuze oversten
Van 3 tot 13 augustus 1999 was Piet Derckx aanwezig bij de conferentie reli- gieuze oversten (Koptari) in Griya Asisi, Bandungan, Java. Er waren 88
oversten aanwezig. Het thema van de vergadering was "Transformatie religieuze communiteiten in Indonesië; het op-weg-zijn samen met andere zusters en broeders als teken van Gods liefde en zegen in de maatschappij." Men zocht


   340   341   342   343   344