Page 344 - geschiedenis
P. 344

330 SMM in Indonesië 1939-2005
Considine en zijn assistent Huub Louis. Na een inleidend woord van provin- ciaal Charles Voncken, kreeg pater generaal het woord. Hij vergeleek de con- gregatie met de ontmoetingstent van de Israëlieten met Jahwe in de woestijn. De ontmoetingstent als beeld voor ons Godgewijd apostolisch leven als montfortanen, een levende ruimte die de zichtbare aanwezigheid van God onder ons mensen welkom heet. In de tent zijn we allemaal broeders van één familie van missionarissen, die in Montfort een uitmuntende getuige en gids zien. Onder de tent komen steeds meer mensen samen uit nieuwe stammen, culturen en volken. Als één grote familie onder diezelfde tent, zien we op het ogenblik aan één kant verschillende ouder wordende entiteiten en aan de andere kant entiteiten vol nieuw leven en energie. Wij wandelen samen met onze jongere broers, we wandelen samen met leken die hongeren naar meer kennis over Jezus levend in Maria. Hoe dan ook, in onze tent is er plaats voor iedereen, voor de kleinen en uitgestotenen.
Na het woord van pater generaal gaf provinciaal Charles Voncken een kort verslag van het generaal kapittel dat onlangs in juni in Rome was gehouden. Hierna volgde de bekendmaking van de peiling voor de kandidaatskeuze van een nieuw provinciaal bestuur. Maar alvorens tot een definitieve keuze over te gaan besprak pater Bill de brief van de kapittelleden "Open voor Jezus Christus". Deze brief dient als uitgangspunt voor het beleid van het te kiezen provinciaal bestuur. In verband met het nieuwe beleid kwam ter sprake: "In hoeverre zal het persoonlijk geluk het beleid van een provincie of communiteit bepalen?" en "Is er tegenspraak tussen het persoonlijk geluk en het belang van de communiteit/provincie?" De conclusie van de discussie naar aanleiding van die vragen, was dat er wisselwerking moet zijn tussen die twee. De persoon is een deel van de communiteit. Beiden zijn geen tegenpolen, maar moeten elkaar aanvullen. De een kan niet zonder de ander, maar het bestuur moet het algemeen belang vooropstellen zonder de interesse voor de persoon te verwaarlozen.
Hierna werd gesproken over de status van de missies Brazilië en Indo- nesië. De regio Brazilië is verdeeld in twee groepen, de groep São Paulo bestaande uit 5 Nederlandse montfortanen en de opleidingsgroep of com- muniteit van João Monlevade bestaande uit een Braziliaan Luiz Stefani, een Italiaan, Peruaan en Portugees. Het kapittel stelt voor van de groep São Paulo een regionale communiteit van Nederland te maken en de opleidingsgroep over te dragen aan Peru.
Over Indonesië kwam tot uiting dat een grote groep liefst zo snel mogelijk de status van provinciale delegatie wilde veranderd zien in een gene- rale delegatie. De afgevaardigden van Indonesië hadden bezwaar tegen "zo snel mogelijk". Zij vroegen het proces niet te overhaasten, het is een groeiproces, en dat heeft tijd nodig. Het kapittel gaf uiteindelijk de opdracht aan het provinciaal


   342   343   344   345   346