Page 359 - geschiedenis
P. 359

Hoofdstuk 9. Naar het derde millennium 1999 - 2002 345
gekozen voor "Putri-Putri Kebijaksanaan" en als officiële afkorting D.W. (Daughters of Wisdom). Alles was klaar voor de komst, het wachten was nu welke zusters stellen zich beschikbaar voor de nieuwe stichting in Indonesië? Ze hadden nog ruim een jaar de tijd daarvoor.
Delegatie-oversten vergaderen in Manilla
Na zijn verlof in Nederland reisde Piet Derckx, in gezelschap van generaal assistent Huub Louis, naar Manilla voor een bijeenkomst van de Aziatische delegatie-oversten van 21 tot 24 augustus 2001. Behalve Huub en Piet waren aanwezig Arie van der Hulst (overste van de Filippijnen), Alphons Walder (India), Richard Larouche (Papua New Guinea), en Mgr. Gilles Côté (bisschop van Kiunga). Huub sprak in naam van pater generaal de wens uit dat de delegaties zouden samenwerken en rekening houden met het internationale aspect van de congregatie. Daarna gaven de aanwezigen een overzicht van hetgeen er leeft en gedacht werd in ieders delegatie. Huub maakte bekend dat de PPP (Preparation for Perpetual Profession) voor 2001 zou plaatsvinden in Nairobi. Indonesië had geen kandidaten. De Aziatische delegatie-oversten spraken hun teleurstelling uit over de wijze waarop het generalaat was omge- gaan met het resultaat van hun vorige bijeenkomst. Zij hadden toen afgesproken een bijeenkomst te organiseren voor confraters die langer dan vijf jaar eeuwige professie hadden. Maar Rome organiseerde in diezelfde tijd een bijeenkomst voor vormingsleiders, waardoor de Aziatische SIM niet kon doorgaan. Om een volgende teleurstelling te voorkomen namen de Aziatische oversten het besluit geen initiatief meer te nemen, maar het over te laten aan de generaal een dergelijke bijeenkomst te organiseren. In de evaluatie van het gezamenlijk studieprogramma in Rome waaraan pater Arnold van Indonesië, pater Cletus van India en pater Paul van de Filippijnen deelnamen, kwam naar voren dat de drie confraters tevreden waren met de gang van zaken en de communiteit van het scholasticaat waarin zij verbleven. Wel werd opgemerkt dat twee maanden Italiaans leren niet voldoende was om de colleges aan de universiteit goed te kunnen volgen. De oversten spraken af met deze drie confraters straks een bijeenkomst te organiseren over montfortaanse spiritualiteit in de context van Azië.
Mgr. Gilles was aanwezig in verband met mogelijke hulp aan zijn bisdom in PNG. Daar werkten op dat moment twee montfortanen uit India en één uit Indonesië. De bisschop sprak de hoop uit de komende vijf tot tien jaar te mogen rekenen op meer krachten. Hij zou instaan voor hun "being and doing". Na de nodige informatie gegeven te hebben, voegde hij er nog aan toe: "Indien het aantal krachten vermeerdert en de financiën groeien, bestaat de moge-


   357   358   359   360   361