Page 371 - geschiedenis
P. 371

Generale Delegatie
Hoofdstuk 10. Indonesië Generale Delegatie 2002 - 2005 357
HOOFDSTUK 10 INDONESIË GENERALE DELEGATIE
2002 - 2005
Pater Piet Derckx, Delegatie Overste Indonesië 1993 - 2003 Pater Ignatius Widodo, Delegatie Overste Indonesië 2003 - . . . . Pater Charles Voncken, Provinciaal Nederland 1993 - 2002 Pater Wiel Logister, Provinciaal Nederland 2002 - 2011 Pater William Considine, Algemene Overste 1993 - 2005
Op 2 juni 2002 werd tijdens een viering, voorgegaan door pater generaal William Considine, in aanwezigheid van de provinciaal Charles Voncken, Indonesië officieel een Generale Delegatie. Dit betekende dat de Nederlandse Provincie haar verantwoordelijkheid over Indonesië overgaf aan het generalaat in Rome. Deze historische zondag begon om 8.00 uur met een plechtige eucharistieviering, voorgegaan door pater generaal, in aanwezigheid van veel kerkgangers. Het koor van de scholastieken maakten met uitsluitend Indone- sische gezangen het geheel feestelijk.
De eigenlijke overdracht had 's avonds om 17.00 uur plaats tijdens een vesperdienst voorgegaan door de rector van het seminarie pater Ignatius Widodo. Na gebed en gezang gaf pater provinciaal Charles Voncken een toespraak met de volgende woorden:
"Ik heb zeer bewust prioriteit gegeven aanwezig te zijn bij de overdracht van de provinciale delegatie aan het generale bestuur. Het is een teken dat we niet alleen instemmen met deze verzelfstandiging van de Indonesische groep montfortanen, sinds meer dan twee jaar geven we van harte medewerking aan dit proces. Jullie kunnen nu zelf bepalen hoe jullie de montfortaanse pastorale of missionaire opdracht voortzetten. Wij vinden dat de montfortaanse Indonesische delegatie op de drempel van volwassenheid gekomen is. Vooral de confraters die tot de Indonesische delegatie behoren, willen daar hun volledige mede- werking aan geven. Zo staan jullie ook op gelijke voet met de andere delegaties in Azië. Zoals goede ouders willen wij geen blijvende afhankelijkheid van jullie van de Nederlandse provincie. Dat wil niet zeggen dat we jullie in de steek laten, maar wel dat we jullie via het geheel van de smm willen blijven steunen. We


   369   370   371   372   373