Page 379 - geschiedenis
P. 379

Hoofdstuk 10. Indonesië Generale Delegatie 2002 - 2005 365
openheid, een confrater aanvaarden met zijn goede en minder goede eigen- schappen, een steun zijn voor elkaar door op een positieve wijze kritiek te ge- ven en te ontvangen. Een communiteit is een vergaarplaats van broederlijkheid, een uitwisseling van gave, geloof en ervaringen.
Pater Widodo sprak over apostolaat en montfortaanse spiritualiteit. Hij zei dat iedere montfortaan tegelijkertijd formator en formandus is, hetgeen betekent dat ieder voor zichzelf een vormingsleider is. Als actieve klooster- lingen dienen we een apostolische communiteit te vormen. Als zodanig zal er een spanning ontstaan tussen het communiteitsleven en pastoraal leven; tussen de montfortaanse visie en missie en die van het bisdom; tussen onze spiri- tualiteit en de informatiegolf en technologie van de moderne tijd; en het incarneren van ons montfortaans charisma in het apostolisch werk.
Na de sprekers gehoord te hebben kregen de oversten van de com- muniteiten de gelegenheid een evaluatie te geven van hun communiteit wat betreft samenleven, de relatie met elkaar, de integratie van het montfortaans charisma in het werk, geldzaken en misintenties gelezen voor het generalaat.
Piet was intussen klaar gekomen met het concept van de statuten voor de Indonesische Delegatie. Nummer voor nummer werden de statuten tijdens het beraad besproken en van commentaar voorzien. Na enkele aanpassingen kon het geheel vertaald worden in het Engels om ter goedkeuring voor te leggen aan de generale raad.
Hierna kwam de begroting ter sprake en werd uitgelegd hoe de com- muniteiten hun financiële rapporten dienden te maken. Doordat de boekhouding gebruik maakte van het Exact-programma werd de boekhouding eenvoudiger en kregen de huiseconomen te horen maandelijks een rapport te sturen met de in- en uitgaven gecodeerd volgens de nieuwe nummering plus een fotokopie van het bankboekje.
Wisseling delegatiebestuur
In verband met de komende bestuurswisseling, werd een keuzecommissie sa- mengesteld, bestaande uit pater Kasmir en Nico Schneiders. Om hun werk effectief te maken, schreef de delegatie-overste op 18 januari 2003 een brief aan de confraters waarin – verwijzend naar nummer 183 en 216 van de constituties – zij gevraagd werden twee kandidaten te noemen voor delegatie-overste en vier raadsheren met daarbij de motivatie van die keuze. De commissie stuurt de verkregen data door naar Rome, waarna pater generaal met zijn raad een definitieve keuze maken.


   377   378   379   380   381