Page 386 - geschiedenis
P. 386

372 SMM in Indonesië 1939-2005
De voertaal in PNG is Engels. De missionarissen hebben ervaren dat Indonesiërs niet gemakkelijk een andere taal spreken, vandaar dat ze de nood- zaak onderstreepten, alvorens naar PNG te komen, eerst goed Engels te leren.
Met een montfortaan als bisschop is de rol van de montfortanen auto- matisch groot, zeker indien alle drie montfortaanse congregaties aanwezig zijn. Vandaar het voorstel van de bisschop dat bij aanwezigheid van veel priester- kandidaten voor het bisdom, het goed zou zijn een montfortaan als vor- mingsleider te hebben of beter nog dat de montfortanen beginnen met een opleiding, zoals ook de Dochters der Wijsheid en de Broeders van St.-Gabriël. Maar waarvandaan de begeleiders? Piet liet weten dat kandidaten altijd welkom zijn in Indonesië.
Het nieuwe delegatiebestuur
Volgens afspraak zou pater generaal William Considine op 8 juni 2003 in Jakarta arriveren om daarna in Bandung het nieuwe bestuur te benoemen en te installeren. Helaas was Bill ziek en verbleef voor verzorging in Amerika. Pater assistent Huub Louis liet Piet Derckx weten dat de aanstelling en installatie ondanks alles moest doorgaan. Op 8 juni kwam de delegatie-raad samen om te bekijken hoe en wat. Vanuit Amerika stuurde de zieke pater generaal een lijst met namen aan de delegatie-overste en vroeg Piet de op die lijst genoemde mensen te benaderen en hen te vragen naar hun bereidheid voor een taak in het nieuwe bestuur. Aldus gebeurde. Zo kon alsnog het nieuwe bestuur aangesteld worden. Bij wijze van aanstelling en installatie las Piet de brief van de generaal voor, waarin de waardering werd uitgesproken voor de wijze waarop de raad- pleging was verlopen. Het bleek dat er veel aandacht was voor de toekomst van de Indonesische delegatie en de verbondenheid met de congregatie, verspreid over de hele wereld. Pater generaal liet weten dat de uitslag van de raadpleging duidelijk was. Hij kon afkondigen dat voor de komende 3 jaar pater Ignatius Widodo was benoemd tot delegatie-overste met pater Konradus Hancu, broeder Yusup Gunarto en pater Joseph Putra Dwi Darma Watun als raadsleden. Hij eindigde zijn brief met zijn steun te betuigen aan het nieuwe bestuur en een dank-je-wel aan het oude bestuur, met name aan Piet Derckx.
Alvorens zijn taak over te dragen aan pater Widodo gaf Piet verant- woording van zijn functioneren als delegatie-overste in de periode van januari 2000 tot juni 2003. Hij rapporteerde de volgende programma’s uitgevoerd te hebben: het socialiseren en realiseren van de statusverandering van een provin- ciale delegatie naar een generale delegatie; het werken aan de opbouw en verbetering van het apostolische communiteitsleven; kwaliteitsverbetering naar


   384   385   386   387   388