Page 387 - geschiedenis
P. 387

Hoofdstuk 10. Indonesiƫ Generale Delegatie 2002 - 2005 373
de toekomst toe door mensen op studie te sturen. In getallen uitgedrukt bestond de delegatie op 25 mei 2003, aldus Piet, uit 33 eeuwig geprofesten (27 priesters en 3 broeders en 3 diakens) plus 57 tijdelijk geprofesten (55 fraters en 2 broeders). Sprekend over het secretariaat, rapporteerde Piet dat, sinds er vanaf 2002 een secretaris was in de persoon van pater Kasmir er veel meer en sneller dingen zijn afgewerkt, vooral brieven in het Engels en vertalingen uit het Engels. Wel moet meer aandacht besteed worden aan het archief. Het zou goed zijn indien het nieuwe bestuur zou bekijken hoe het archief beter te onder- houden.
Sprekend over de verhouding met de bisdommen waar de montfortanen leven en werken, noemde Piet de relatie met de bisschop en het bisdom Bandung goed. Hij sprak zijn waardering uit over het feit dat de montfortanen de gelegenheid kregen actief te zijn in het bisdom en werden uitgenodigd voor diverse bijeenkomsten. Veel fraters en broeders fungeerden als geestelijke lei- ders van een praesidium en pater Kasmir was zelfs geestelijke leider van een curia. Piet was lid van de priesterraad en coƶrdinator van de Marriage Encounter district Bandung. Iedere zondag was in het groot-seminarie een eucharistieviering waarbij veel mensen van buiten aanwezig waren en tweemaal in de maand een extra eucharistieviering in het engels. Wim Peeters heeft jarenlang de zorg gedragen voor katholieke buitenlanders in Bandung.
De relatie met het bisdom Sintang noemde Piet redelijk. De montfortanen zijn op velerlei wijze betrokken bij de pastoraal en wat daar mee samenhangt. Helaas moet gezegd worden dat de communicatie met de bisschop voor ver- betering vatbaar is. Jarenlang hebben de montfortanen hun mensen in de paro- chies gesubsidieerd omdat het bisdom zich niet verantwoordelijk achtte voor hun living cost. Maar nu is besloten vanaf 2003 geen subsidie meer te geven aan de parochies.
De relatie met de bisschop en bisdom Ruteng is goed. Er bestaat geen contract, maar dat staat een goede verstandhouding niet in de weg. De kapel van het noviciaat wordt in goede verstandhouding 's zondags gebruikt door de paro- chie en de pastores van Poco ontvangen maandelijks een toelage.
Het nieuwe bestuur vergadert
Daags na de installatie hield het nieuwe bestuur een vergadering. Zij bespraken hun werkprogramma en bepaalden om onder voorzitterschap van Nico Schnei- ders een Centrum voor Spiritualiteit op te starten dat materie aandraagt voor leken die de montfortaanse spiritualiteit willen beleven. Een centrum dat op basis van de vier kenmerken van de montfortaanse zending tevens de aposto- lische geest gaat promoten. Tijdens de vergadering werd pater Konradus Hancu


   385   386   387   388   389