Page 397 - geschiedenis
P. 397

Hoofdstuk 10. Indonesië Generale Delegatie 2002 - 2005 383
gezondheidszorg, onderwijs, zuiver water en gezonde sanitaire voorzieningen. Daarbuiten heeft Indonesië een probleem met de distributie, afzet en andere economische zaken. Komt daarbij nog dat de mensen zich niet veilig voelen met alle gevolgen vandien, de corruptie die zo groot is dat veel mensen geen verschil meer zien tussen het mijn en dijn."
Als dit artikel een algemene beschrijving is van de sociaal/economische toestand in Indonesië, kun je je voorstellen wat dat betekent voor de afgelegen gebieden op Borneo en Flores waar de montfortanen werken. Het is duidelijk dat een dergelijke situatie het resultaat van het pastorale en sociale werk van de montfortanen behoorlijk beïnvloedt.
De PNG communiteit
In februari 2004 reisde pater Widodo naar Kiunga voor een bijeenkomst van de Aziatische oversten met als gespreksthema de status van de PNG-montfortanen. Het was een vervolg op de ontmoeting vier maanden te voren tijdens de CGE in Rome. De delegatie-oversten kwamen tot de conclusie dat het goed zou zijn van de groep montfortanen in het bisdom Kiunga een generale communiteit te maken, los van Canada en rechtstreeks onder het generaal bestuur. Pater gene- raal Bill Considine onderschreef deze conclusie en sprak de hoop uit dat een dergelijke status zou helpen bij het leven en werken in de geest van Montfort en de generale communiteit een weg zou openen voor jongeren die zich bij de montfortanen willen aansluiten. Pater Richard Larouche werd gevraagd overste te zijn van de communiteit, pater Rozario Menezes zijn vervanger en pater Mateus Juang econoom. Met hun drieën vormden ze een team dat de recol- lecties, studiedagen en thematische bijeenkomsten organiseerde. Bij dezelfde gelegenheid bood Mgr. Gilles Côté een huis aan als teken van zijn instemming en als begin van de montfortaanse communiteit. Is er een mogelijkheid jongens op te leiden als montfortaan? Er werd afgesproken daarover concreet overleg te plegen, nadat de communiteit vorm heeft gekregen. Wel werd nog gesproken over samenwerking van de Aziatische entiteiten, over het missionaire werk en de voorbereiding op de eeuwige geloften.
Vrienden van Montfort
De beweging "Vrienden van Montfort" (KSM) kreeg vorm op 31 mei 1999 op het moment dat de familie Ibrahim (vader Ibrahim, moeder Maryati en hun 4 kinderen) in de kerk van Lembang hun toewijding deden en beloofden te leven naar de spiritualiteit van Montfort. Nico Schneiders had hen voorbereid op deze


   395   396   397   398   399