Page 401 - geschiedenis
P. 401

Hoofdstuk 10. Indonesië Generale Delegatie 2002 - 2005 387
Dit feestelijk gebeuren had ook een droevige kant, immers voor Huub was zijn feest tevens een afscheid. Hij vertrok op 11 april uit Sintang. Na 47 jaar trouwe dienst ging hij terug naar Nederland. Vooral voor de communiteit Sintang was zijn vertrek een groot verlies. Ze verloren in hem een ware montfortaan, altijd bereid te helpen en te luisteren. Huub sloot een belangrijke periode van zijn leven af, nu ging hij genieten van zijn oude dag.
Generaal kapittel van 1 tot 20 mei 2005
Delegatie-overste Ignatius Widodo en pater Arnoldus Suhardi waren de In- donesische afgevaardigden bij het kapittel dat het document "Samen op weg in het spoor van de arme apostelen..." voortbracht. In dat document worden de leden van de congregatie aangespoord terug te kijken naar de grondslagen en oorspronkelijke richting van het montfortaans religieus leven. Ook verwijst het met het oog op onze missie naar de noodzaak van sterkere internationale banden. We lezen in het eerste nummer van "Orientations of the Chapter 2005":
"Midden in de Kerk en in de wereld vormt het Gezelschap van Maria een internationale gemeenschap. Internationalisering is een opvallend kenmerk van wie we vandaag de dag zijn. Als we er in slagen om solidair en hartelijk samen verder te gaan, is dat een belangrijk getuigenis in een wereld die op zoek is naar internationalisering, maar daar om allerlei redenen niet in slaagt.
Zullen we erin slagen een wereldwijd perspectief op de congregatie te ontwikkelen? Bij alle respect voor de diverse culturen waaruit we zijn voortgekomen, moeten we daarvoor onderling nieuwe en sterkere banden smeden, zowel tussen individuele confraters als tussen entiteiten."
Verder lezen we in het verslag van het kapittel dat het gebruik van de huidige structuren moet worden geëvalueerd. Er moet meer besef komen voor het feit dat onze congregatie een internationale gemeenschap vormt en dat we over en weer bij elkaar horen.
Wat de financiën betreft vraagt het kapittel om een realistisch delen van financiële middelen. Solidariteit vraagt om vertrouwen tussen de arme en de rijke entiteiten. Vertrouwen ontstaat, wanneer er transparantie is en er reken- schap wordt gegeven.
De montfortaanse zending vraagt, dat we onze missie voortzetten en het goede nieuws brengen van het rijk van Jezus door Maria in de voetstappen van de arme apostelen. Evangelisatie en diaconie blijven nodig in deze tijd van mondialisering, secularisatie en nieuwe vormen van armoede. Het evangelie moet worden verkondigd hoe moeilijk dat soms ook is vanwege geweld, corruptie en religieus indifferentisme. In het spoor van Montfort moeten we ons in ons missionair engagement vooral richten op gewone mensen, in het bijzonder op de armen.


   399   400   401   402   403