Page 99 - geschiedenis
P. 99

Hoofdstuk 2 . Moeizaam begin v.h. diocees Sintang 1948-1958 85
Doch vooral wisten ze de laatste jaren het gevaarlijk wapen dat we Hollanders waren handig te hanteren".
Reeds onder de Japanse bezetting werden de katholieken aangeklaagd dat ze Nederlands gezind waren omdat ze een Hollandse godsdienst beleden. Het spreekt vanzelf, dat ze pas echt tegen hen begonnen te stoken toen de strijd om de onafhankelijkheid ontbrandde: staatsgevaarlijk, spion van de Nederlandse regering, aanvoerders van Dajak opstanden.
In de Sepauk-rivier werd een onderzoek ingesteld omdat, zoals het gerucht ging, de katholieken daar een vesting hadden gebouwd, omringd met loopgraven en bezet met goedbewapende Dajaks die een overval op de Maleiers zouden doen. Nanga Serawai heeft om die redenen verschillende malen huis- zoeking gehad. Het gevolg was dat, de Hollanders vijand zijnde, ook de katho- lieke godsdienst anti-nationaal was. Het ligt voor de hand dat de regering, die een zware antipathie koesterde tegen alles wat Hollands was, niet graag zag dat praktisch het hele missiepersoneel Nederlands was. De missionarissen konden wel beweren dat de godsdienst supernationaal is, doch waarom zouden ze dan per fas et nefas aan hun Nederlanderschap vasthouden als op 27 december 1952 de regering de mogelijkheid openstelde om voor de Indonesische nationa- liteit te opteren.
Doch de Islam dreigt nog gevaarlijker voor de missie te worden, als de Masjumi, de sterkste partij in de regering, haar zin kan doordrijven. De Masjumi wilde evenals de Darul Islam van Indonesiƫ een Islamstaat maken. Het ministerie van godsdienst is een machtig wapen in haar hand, alle voorschriften bijvoorbeeld, verplicht godsdienstonderwijs, alle subsidies komen voor 98% ten goede aan de Islam. Zij tracht nu door te zetten dat geen enkel particulier onderwijs meer zal gesubsidieerd worden, terwijl op alle staatsscholen de Islam verplicht leervak is. De missie zou bijna geen zwaarder slag kunnen worden toegebracht als ze alle subsidies voor hun scholen moesten missen. Dat zou betekenen dat de missie niet meer in staat is hun scholen te handhaven.
Maar er waren ook positieve vooruitzichten van de missie! We moeten niet vergeten dat de montfortaanse missie op Borneo nog recent is; vier jaar oorlog hebben alles stilgelegd wat pas begon te groeien. Een nieuwe missio- naris, al kent hij na een jaar de taal voldoende, heeft toch nog een hele tijd nodig alvorens genoeg ingeburgerd te zijn om met succes te kunnen werken. Als we hiermee rekening houden, begrijpen we dat de missie pas rond deze tijd van het kapittel met een handjevol mensen op volle productiviteit is gekomen. Verder zijn verschillende posten gesticht vanwege bepaalde omstandigheden, waar het terrein nog helemaal niet was voorbereid. Voor bekering moet contact langduriger zijn en dieper. De tegenstelling Dajak - Maleier is met de dag gro- ter geworden, zodat een massa-overgang naar de Islam niet meer te vrezen is.


   97   98   99   100   101