Lettergrootte   A A A

Wiel Logister

Wiel Logister (1938), montfortaan sinds 1959 studeerde fundamentaal theologie in Leuven. Van 1980 tot 2003 was hij hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. Van 2002 tot 2011 provinciaal overste van de Nederlandse provincie van de montfortanen.

In deze lijst zijn een groot aantal recensies (vooral in het Tijdschrift voor Theologie) en bijdragen in montfortaanse volkstijdschriften of in interne montfortaanse publicaties niet opgenomen.

1969 - 1979

A Christology for our Age, in: Louvain Studies 2 (1969) 272-276.
God en mens in de theologie van Wolfhart Pannenberg, Leuven (onuitgegeven doctoraatsthesis), 229 blz.
Religieux aujourd’hui – Pourquoi?, in: Rencontres Montfortaines nr. 3 (Noël 1970) 1-8.
Het eschatologisch probleem bij Wolfhart Pannenberg: analyse en kritiek, in: Ned. Theol. Tijdschrift 24 (1970) 263-290.
Spoor zoeken rond Kerstmis, in: School en Godsdienst 24 (1970) 297-299,
De dimensie van God in Pannenberg’s theologie, in: Tijdschrift voor Theologie 11 (1971) 159-178.
De verhouding tussen geloof en hermeneutiek bij Pannenberg, in: Vox Theologica 41 (1971) 235-252.
Mattheüs zegt ons ongezouten de waarheid, in: Schrift nr. 1 (1971) 212-215.
Kerst-viering en christus-viering, in: Koers Katholieke Leergangen, januari 1971, 34.
De joods-marxistische hoop van Ernst Bloch, in: Getuigenis 17 (1972) 11-16.
Triniteit – drie namen voor Hem, in: Getuigenis 18 (1973) 152-157.
Jezus als eschatologische verlosser, in Vox Theologica 44 (1974) 101-120.
Kerk kan anders, in Schrift nr. 33 (1974), 104-108.
De relatieve en onmisbare plaats van Maria, in: Ons geestelijk Leven 52 (1975) 125-133.
Grondlijnen van de christelijke verlossingsleer, in: Spreken over verlossing toen en nu, Brugge-Boxtel 1976, 55-72.
Ook de gelovige is een beperkte mens. Over verschuivingen in de Christusbeleving, in: Ons Geestelijk Leven 54 (1977) 294-304.
De gekruisigde is verrezen. Umwertung aller Werte, in: Kerugma 22 (1978) 3-11.
De (on)mogelijkheden van de m.o. theologie in Tilburg, in School en Godsdienst 32 (1978)115-116.
Contrast en harmonie in de christelijke ervaring, in: Ervaring van God, Baarn 1979, 48-62.
De ene ervaring is de andere niet. De Theologische aanzet van Eberhard Jüngel, in: Tijdschrift voor Theologie 19 (1979) 352-375.

1980 - 1989
Jezus, mens uit één stuk … anders dan wij, in: Schrift nr. 67 (1980), 22-26.
Verkeerde vragen zijn fataal. De korrelatie tussen denkvorm en denkinhoud binnen de theologie als fundamentaaltheologische opgave (inaugurale rede), Tilburg, 1980, 35 blz.
Waar ben je Afdam? Enkele aspecten van geloven, in: Kerugma 24 (1981) 3-13.
“Christelijk geloven in een moderne samenleving”. Een nieuwe encyclopedie, in: Tijdschrift voor Theologie 21 (1981), 430-433.
Godsbeeld en beeld van God, in: Schrift nr. 74 (1981) 73-79.
De prediking als oorsprong van christelijk ervaren. Jüngel’s verkondigingstheologie bezien vanuit Schillebeeckx’ ervaringstheologie, in: Tijdschrift voor Theologie 22 (1982) 3-23.
Gods naam- overgeleverd in de handen van mensen, in: Schrift nr. 81 (1982)114-118.
Oude beddingen en nieuwe stromingen, in: Schrift nr. 88 (1983) 153-158.
De toorn van God, Mogelijkheden en grenzen van een theologisch antropomorfisme, in: Reflecties op Schrift. Opstellen voor Gijs Bouwman, Averbode / Apeldoorn 1983, 145-160.
Beeldenverbod als ontnuchtering, in: Kerugma 27 (1983/84) 70-74.
Gebed tot de duivel, in: Lijnen 1 (1984) nr.3, 17-22.
Geloven zonder macht, in: Tijdschrift voor Geestelijk Leven 40 (1984) 117-186.
De zweetdoek opgerold, in: Kerugma 28 (1984/1985) 24-29.
Heilsgeschiedenis en jodendom. De Israëltheologie van Pannenberg in discussie, Nijmegen 1984, 109 blz.
Spirituele dans op een dogmatisch koord. De ruimte en de grenzen van de christelijke spiritualiteit verkend tussen Nicea (325) en Constantinopel (681), in: W. Logister e.a., Je ziel niet verliezen. Momenten uit de geschiedenis van de spiritualiteit, Nijmegen 1985, 9-25.
Het wit tussen de regels, in: Lijnen 2 (1985) nr.1, 18-25.
Didactiek van het leren. Een gesprek met monseigneur Ernst (met H. Witte), in: Lijnen 2 (1985) nr.4, 42-48.
Dring aan, te pas en te onpas, in: Lijnen 3 (1986) nr.2, 9-16.
Het messiaanse lijden van Jezus, in: Lijnen 3 (1986) nr.3., 11-18.
Het Jodendom als vraag aan het christelijk zelfverstaan, in: Schrift nr. 108 (1986) 234-238.
Reïncarnatie – een christelijke onmogelijkheid?, in: Ons Geestelijk Leven 63 (1986) 178-185.
De Adem waarin wij bewegen, in: Speling 38 (1986) nr. 3, 71- 77.
De hoge prijs van het hiernamaalsgeloof, in: Speling 38 (1986) nr. 4, 5-16.
Een mensenleven door God getekend. Inleiding in de christologie, Averbode-Kampen 1987, 246 blz.
Waar kan God gevonden worden?, in: Schrift nr. 111 (1987) 95-99
Laudatio A. Pieris S.J., in: Kohelet. Faculteitsblad TFT 4 (1987) nr. 5, 11-12.
Godsgeloof en omgaan met de dood, in: Bisdomblad Breda 1 (1987) nr. 5, 8.
Eschatologie in beweging. Leven en dood in het perspectief van de christelijke hoop (samen met F. Maas, N. Schreurs en H. Witte), in: W.M.E. Logister e.a. (red), Twintig jaar ontwikkelingen in de theologie. Tendensen en perspectieven, Kampen 1987, 108-131.
Toen alles nog pril en onbedorven was, in: Schrift 120 (1988) 203-204.
De normativiteit van het begin, in: Schrift 120 (1988) 229-321.
De persoon van Jezus Christus als achtergrond van het vredeswerk, in: Ballast of Rijkdom. Religieuze oriëntaties in het vredeswerk,, Den Haag 1988, 8-24.
Enkele theologische overwegingen bij het reïncarnatiegeloof, in: Verbum 55 (1988) 115-120.
Het avontuur van het godsgeloof, in: Geest en Leven 65 (1988) 13-20.
Het unieke van Jezus – een systematische vingeroefening, in Tijdschrift voor Theologie 28 (1988) 247-271.
Aan de overkant van exclusiviteit en inclusiviteit, in: Tijdschrift voor Theologie 29 (1989) 379-390.
Een God van mensen, in: Schrift nr. 124 (1989) 143-147.
Het systematisch karakter van Pannenberg’s theologie: reflectie naar aanleiding van enkele recente publicaties, in: Tijdschrift voor Theologie 29 (1989) 396-402.
Verwachting, in: Bisdomblad Breda 3 (1989) nr. 9, 7.
Veni Sancte Spiritus, in: Tijdschrift voor Verkondiging 61 (1989) 147-153.
Het paasverhaal van Marcus, in: K.-W. Merks & D. Wouters (red), Verbeelding en discretie. Essays over literatuur en moraal, Tilburg 1989, 187-200.
Israël als heilig land. Territoriale aanspraken in het kosmisch universum, in: T. Chowdhury e.a. (red), Het kosmisch patroon. Het vele en het ene in de godsdiensten, Tilburg 1989, 142-159.

1990 - 1999

Landbelofte- een theologische visie, in:”Land: Belofte en recht”. Kort verslag van de studiedag van de werkgroep “De Palestijnen en Israël”op 30 maart 1990, 1-13.
Maria’s oor, in: Bisdomblad Breda, mei 1990, 7.
Tendensen in de mariologie sinds 1950, in: Kosmos + Oekumene 24 (1990) 62-69.
Reïncarnatie. De vele kanten van een oud en nieuw geloof, Tielt 1990, 168 blz.
“De Brand in ons gebeente”. Over de stijl van geloven en de vorm van geloofsoverdracht, in: Tijdschrift voor Geestelijk Leven 47 (1991) 77-91.
Reïncarnatie en verrijzenisgeloof, in: De Bazuin 74 (1991) nr. 12, 7-9.
Het menselijk gelaat van Jezus als spiegel voor de kerk, in: H.J.F. Degen e.a. (red), Herinneringen aan de toekomst, Pastoraat in de Geest van Vaticanum II, Schoten 1991, 135-146
De moeizame verwantschap tussen kerk en synagoge, in: Schrift nr.134 (1991) 69-73.-
Die Ekklesiologie Karl Barths im Kontext der heutigen katholischen Theologie, in: Zeitschrift für Dialektische Theologie 7 (1991) 76-90.
Als ik aan God denk… Een verkenning van de christelijke godsbeleving, in: P. Leenhouwers e.a., Godsverduistering – Godsontmoeting. Beschouwingen over Gods openbaring onder ons, Aalsmeer 1991, 29-51.
De christologie van Kuitert nader bekeken, in: Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 29 (1992) 107-112.
De vraag naar zin in theologisch perspectief, in: B. Vedder e.a. (red), Zin tussen vraag en aanbod. Theologische en wijsgerige beschouwingen over zin, Tilburg 1992, 47-52.
Vrijmoedigheid in geloof en theologie. Reflecties bij de vaticaanse instructie over de theoloog, in: Tijdschrift voor Theologie 32 (1992) 3-30.
Hoever reikt de uniciteit van Jezus Christus?, in: Geest en Leven 69 (1992) 127-133.
Het zwaard van Damocles boven de christologie-van-beneden, in: N. Schreurs & H. van de Sandt (red), De ene Jezus en de vele culturen. Christologie en contextualiteit, Tilburg 1992, 61-79.
Het is een vreemdeling zeker, in: Bidsomblad Breda 6 (1992) nr. 10, 9.
New Age. Uitdaging aan het christendom om weer zichzelf te worden, in: R. Kranenborg (red), New Age. Visies vanuit het christelijk geloof, Zoetermeer 1993, 135-146.
De uitdaging en relevantie van Paulus’ eschatologie, in: G. De Schrijver e.a. (red), Hoop en opstanding. Feestbundel bij het emeritaat van Herman-Emiel Mertens, Leuven/Amersfoort 1993, 226-241.
Judas en de macht van de Satan, in: Schrift nr. 147 (1993) 78-81.
Hoeveel weet een gelovige?, in: Geest en Leven 70 (1993) 137-142,
Het christendom en de dialoog met andere godsdiensten, in: Jezus, Boeddha, Mohammed … Figuren uit de grote godsdiensten, Averbode - den Bosch 1993, 5-14.
De bezorgdheid van Pinksteren, in: Bisomblad Breda 7 (1993) nr. 5,7.
De waarheid van het christendom, in: Kultuurleven 60 (1993) 36-43.
Voorbij de apartheid. Enkele gedachten over interreligieus leren en leven, in: Werkmap Liturgie 28 (1994) 320-327.
New Age – hoe nieuw?, in: En Toch 14 (1994) 31-36.
Jezus: een joodse leraar en martelaar of meer?, in: J.T. Bakker & D.C. Mulder (red), Eén bron, twee stromen. Overwegingen over het eigene van het christelijke geloof ten overstaan van het jodendom, Zoetermeer 1994, 41-66.
Dieu, in: Dictionnaire de Spiritualité Montfortaine, Ottawa 1994, 368-382.
De teneur van de paasverhalen, in: Schrift nr. 157 (1995) 10-14.
Ik sta voor u in leegte en gemis, in: Speling 47 (1995) nr. 3, 5-10.
Maria een uitdaging, Averbode- Baarn 1995, 214 blz.
‘Hij zal komen in macht en majesteit’. De vreemde wereld van de christelijke parousieverwachting, in: Tijdschrift voor Theologie 35 (1995) 373-395.
De diepte en reikwijdte van Jezus als Verlosser, in: Communio 22 (1997) 81-95.
Zonder engelen wordt alles vlak en saai, in: Schrift nr. 174 (1997) 193-196.
Dogmatiek als veelvoud van exposities. Beelden van heil, kerk en eeuwig leven (samen met N. Schreurs en H. Witte), in: K.-W. Merks & N. Schreurs, De passie van een grensganger. Theologie aan de vooravond van het derde millennium, Baarn 1997,178-192.
Een dramatische breuk. De plaats van Israël in de eerste eeuwen van het christendom, Kampen 1997, 90 blz.
… na de dood? De harde noten van het verrijzenisgeloof, Averbode-Baarn 1997, 287 blz
Wat heet geest?, in: Speling 50 (1998) 26-33.
La fin du monisme. Que nous enseignent les oécuménismes contemporains sur nos concepts théologiques ?, in: L’avenir de l’Église dans un monde pluraliste ?, Paris 1998, 57-64.
Jezus en de Halacha. Een reactie op Tamarah Benima, in: Maandbrief voor Leerhuis en Liturgie 3 nr. 4 (1998) 4-5.
De Katechismus van de katholieke kerk en de heilige Schrift, in: A. Brants & H. Witte (red), In Spanning. De Katechismus van de katholieke kerk gesitueerd, Baarn 1998, 122-138.
Vrijmoedige reacties naar aanleiding van ‘critical incidents’, in: Praktische Theologie 25 (1998) 268-280.
Het hart op de tong, in: Rondom het Woord 40 (1998) nr. 4, 16-19.
De verbeelding van de hoop. In de leer bij Dante, in: Schrift nr.183 (1999) 90-93.
De leider als leraar – de leraar als leider, in: H. Beck & R. Nauta (red), Over leiden. Dynamiek en structuur van het religieus leiderschap, Budel 1999, 123-143.
Universele en lokale kerk, in: J. Haers e.a. (red), ‘Volk van God en gemeenschap van geloven’. Pleidooien voor een zorgzame kerkopbouw, Averbode 1999, 315-329.
Pelgrims in de kerk van het heilig Graf, in: J. Pieper e.a. (red.), Pelgrimage in beweging. Een christelijk ritueel in nieuwe contexten, Baarn-Mechelen 1999, 137-156.
Een koppelaar was ‘t boek, maar ook zijn dichter (Inferno 5,137). De ideale schrijver en lezer volgens Dante, in: F. Messing e.a. (red), Boek en Wijsheid. Beschouwingen over schrijven, lezen en leven, Budel 1999, 145-159.
Theologie die in haar voegen kraakt. Een impressie van de weg van Friedrich-Wilhelm Marquardt, in: F.-W. Marquardt, De gebroken hemel. De misère van de theologie en de hoop op God. Teksten uit de dogmatiek, bijeengebracht door Coen Wessel, Zoetermeer 1999, 7-14.

2000 - 2009
Het verdriet overheerst, in: Voorlopig (bijlage HN) 56 (2000) nr. 47, 2-4.
Heeft Dante nog een boodschap? Theologie in de Divina Commedia, in: Collationes 20 (2000) 415-433.
Mij geschiede naar uw woord (Lc 1,26-38), in: Speling 52 (2000) 45-52.
The Challenge of Mohammed to the Place of Jesus Christ, in: T. Merrigan & J. Haers (red), The Myriad Christ. Plurality and the Quest for Unity in contemporary Christology, Leuven 2000, 264-272.
Theologie van de Drie-ene: waarom en hoe? Reflecties bij de dramatische benadering van F.-W. Marquard, in: Tijdschrift voor Theologie 40 (2000) 276-298.
Dante: dichter–mysticus-pelgrim. De spiritualiteit van de Divina Commedia, Averbode 2000, 251 blz.
Uit één oorsprong en toch anders, in: Christendom door joodse ogen. Teksten van het symposium over Dabru Emet (OJEC Debatten en Lezingen nr. 7), 2001, 33-42.
Gods lieve zonen, in: Jota13 (2001) 16-17.
Theologie tijdens het afwassen, in: Univers 22-2-2001, 7.
A small Theology of Feasting, in: P. Post e.a. (red), Christian Feast and Festival, Leuven 2001, 145-166.
Jesus Christ as Source of Assertiveness and Plurality, in: Studies in Interreligious Dialogue 11 (2001) 25-36.
Maria, dochter van Jeruzalem (samen met E. Basemans), in: Gregoriusblad 126 (2002) 92-97.
Over leven in verwachting, in: H. Beck & W. Weeren (red), Over Leven. Leven en overleven in lagen, Budel 2002, 110-132.
Een veelheid van stemmen. De betekenis van het Oude Testament en levend jodendom in rooms-katholieke theologie, in: Michsjol 11 nr. 2 (2002) 77-91.
De doop van Jezus. Een vergeten thema in de dooptheologie, in: Jaarboek voor liturgieonderzoek 18 (2002) 7-26.
De optimistische strekking van de zondeleer, in: R. Nauta e.a., Over zonde en zonden. Opstellen over de tragiek van het bestaan, Nijmegen 2002, 131-140.
Met spaarzaam licht. De tirannie van de angst en het besef van kwetsbaarheid, in Tijdschrift voor geestelijk Leven 58 (2002) 543-554.
Die Spiritualität der Divina Commedia. Dantes Gedicht theologisch gelesen, Münster 2003, 195 blz.
De plaats van Maria, in: A. Brants & H. Witte (red), Katholiek geloof gewogen. De Katechismus van de katholieke kerk over de geloofsbelijdenis, Zoetermeer 2003, 230-249.
Pianissimo … Fortissimo. Cinquante ans de théologie néerlandaise, in : K.W. Merks (red), Modèles d’unité dans un monde pluriel, Münster 2003, 7-18.
Starting Points of a Communicative Theology in William of Ockham, in: B. Roebben & L. van der Tuin (red), Practical Theology and the interpretation of crossing boundaries, Münster 2003, 145-157.
Lied over het gedoopte bestaan (samen met E, Basemans), in: Gregoriusblad 127 (2003) 46-52.
The communicative theology of William of Ockham. A contemporary interpretation, in: J. Haers & P. De Mey (red), Theology and conversation. Towards a relational theology, Leuven 2003, 761-781.
De verstrengeling van ethiek en theologie in de Divina Commedia, in: R. te Velde (red), Doen wat God wil: zegen of ramp? Over ethiek en religie in het licht van Abrahams offer, Budel 2003, 118-137.
‘Waar is jouw God?’ (Ps 42). Een plaatsbepaling (afscheidscollege), Tilburg 2003, 21 blz.
Echt waar. Over theologische waarheid, Budel 2003: Het transcendentale karakter van waarheid (15-23), Aspecten van waarheid in de christelijke traditie (24-58), Geloof en rede (137-153), Epiloog (169-172).
“Geloven heeft te maken met elementaire ontspanning” (interview door Theo van de Kerkhof), in: Volzin nr. 3 (2004), 6-10.
Gefascineerd door Maria, in: Speling 56 (2004) 69-76.
Van harte katholiek, in: J. Jacobs e.a., Daarom toch katholiek. Opstellen over een kentering, Nijmegen 2004, 151-158.
Theologie und Ethik. Einige Betrachtungen mit einem dogmatischen Einschlag, in: J. Jans (Hrsg.), Für die Freiheit verantwortlich. Festschrift für Karl-Wilhelm Merks zum 65. Geburtstag, Fribourg–Wien 2004, 65-75.
Maria doet deugd. Dante’s venster op Maria, in: De Zoete Moeder in Tilburg, Tilburg 2004, 32-37.
Gods aanwezigheid in Jezus, in: Speling, 56 (2004) 51-58.
Contouren van God, Averbode 2004, 311 blz.
Prediker: wikken en wegen, in: F. Maas e.a. (red), De Bijbel Spiritueel. Bronnen van geestelijk leven in bijbelse geschriften, Zoetermeer–Kapellen 2004, 311-318.
Boete, schuld en straf bij Dante, in Wijs. Maandblad van de EUG 30 (2005) 8.
De heiligheid van de kerk laat me niet los, in: Speling 57 (2005) 15-22.
De vijftiend statie, in: En Toch 26 (2005) 2-4.
Geborgen in leen en in sterven. Interview over de betekenis van het verrijzenisgeloof met theoloog Wiel Logister, in: Licht aan de horizon. Over leven na de dood, Antwerpen 2005, 41-43.
De inspiratie van de Schrift, in: Collationes 36 (2006) 343-362.
De herontdekking van Maria, in: P. Post & K. Schuurmans (red), Op bedevaart in Nederland. Betekenis en toekomst van de regionale bedevaart, Kampen 2006, 31-43.
‘Nu verklaar ik je vrij”. Lisette Verboven in gesprek met Wiel Logister, in: Het braambos 13 (2006) nr. 9, 9-13.
Vrede betrachten in een wereld vol geweld, in: Speling 59 (2007) 51-60.
Eerlijkheid en God. Gesprek met Wiel Logister, in: S. van Erp e.a. (red), Vreemde in eigen huis. Theologen op zoek naar hun erfenis, Heeswijk 2007, 129-139.
Het brandpunt van waar en wanneer: Dante over God, in: Tijdschrift voor Theologie 48 (2008) 237-261.
Jezus, een buitengewone mens; Op zoek naar een oudtestamentische toon in de christologie, in: Tijdschrift voor Theologie 48 (2008) 356-366.
De passie van en voor Jezus Christus, in: Tijdschrift voor Geestelijk Leven 65 (2009) 43-56.
Ik geloof – wij geloven, in: Vieren 2009, nr. 1, 26-28.
Vriendelijk, lastig, uitdagend. Gerrit Neven en zijn katholieke collega’s (samen met N. Schreurs), in: A. van der Kooi e.a. (red), Ontmoetingen, tijdgenoten en getuigen. Studies aangeboden aan Gerrit Neven, Kampen 2009, 183-192.
Recensie van: Thorsten Waap, Gottebenbildlichkeit und Identität. Zum Verhältnis von theologischer Anthropologie und Humanwissenschaften bei Karl Barth und Wolfhart Pannenberg (Göttingen 2008), in: Zeitschrift für Dialektische Theologie 24 (2008) 171-173

2012 -
Leven en dood, licht en duisternis. Dante's Divina Commedia, in: F.G. Bosman (red.), Hemel en hel. Beelden van het hiernamaals in het westers christendom, Heeswijk 2012, 75-103.

Geraakt door de nederigheid van God, spiritualiteit in de lijn van Louis-Marie Grignion de Montfort, Valkenburg a/d Geul 2013, 107 blz.

Niet zomaar God, maar Vader, Zoon en Geest, in: Tijdschrift voor Geestelijk Leven 70 (2014)  65 - 74.

Woord en Spiritualiteit, in: Schrift 2014, 25 - 29.