Beleidsplan

Meerjarenbeleid Montfortanen voor de jaren 2021-2025 (Beleidsplan)

Dit beleidsplan komt voort uit de doelstellingen van de Nederlandse Provincie van de Congregatie van de Montfortanen passend binnen de richtlijnen ANBI. In grote lijnen worden de toekomstige werkzaamheden en acties van de Montfortanen omschreven. De leidende doelstellingen zijn omschreven in de statuten en het vermogensrechtelijk reglement.

De doelstellingen zijn:

  • het leveren van een bijdrage in de verkondiging van het Evangelie in de geest van de stichter Louis-Marie Grignion de Montfort;
  • naar de geest van het religieus instituut solidair te zijn met andere religieuze instituten;
  • het verrichten van werken van evangelisatie, charitatieve werken en ontwikkelingswerken zowel in Nederland alsook in andere landen;
  • het financieel ondersteunen van maatschappelijke- en kerkelijke organisaties die werkzaam zijn volgens een of meerdere doelstellingen van de Montfortanen, zowel rechtstreeks als indirect via zelfstandige of aanverwante organisaties;
  • aan de in Nederland wonende leden van de congregatie en aan Nederlandse leden die terugkeren naar Nederland, voorzien in hun levensonderhoud ingevolge de constituties van de congregatie.

De Nederlandse Provincie kan in het algemeen:

  • andere taken vervullen die de tijd en de situatie van haar vragen;
  • haar werkzaamheden verrichten in Nederland en de rest van de wereld;
  • haar doelstelling trachten te verwezenlijken direct door zelf daarin actief te zijn, of indirect door andere de kennis, de materiële- of de financiële middelen daartoe te verstrekken.

Vanuit deze doelstellingen komen de navolgende acties.

Wat betreft de eerste doelstelling zullen de Montfortanen de verkondiging van het Evangelie vorm blijven geven.

De doelstelling om solidair met andere religieuze instituten te zijn wordt mede ingevuld door, indien gewenst, ondersteuning te geven op immaterieel gebied en, indien en mogelijk, ook op ander gebied. Het beleid van de Montfortanen hierin is niet om actief acquisitie te voeren, maar een afwachtende houding aan te nemen.

Het verrichten van werken van evangelisatie, charitatieve werken en ontwikkelingswerken, dient opgesplitst te worden in Nederland en buiten Nederland. Binnen Nederland hebben de Montfortanen zich altijd zeer actief ingezet om het evangelie onder de aandacht van de medeburgers te brengen. Het onder de aandacht brengen vond niet plaats vanuit een belerende positie, maar vanuit een gevoel samen op weg te gaan. Vanuit dit samen onder weg zijn was het noodzakelijk om ook de noden van de medeburgers te kennen en, aangespoord vanuit het evangelie, oplossend te werk te gaan. Het beleid van de Montfortanen is nog steeds erop gericht om hier in Nederland evangelisch te werk te gaan, waardoor charitatieve werken tot het oplossen van noden essentieel blijven.

Wat betreft het buitenland zijn werken van evangelisatie, charitatieve werken en ontwikkelingswerken, steeds de meest belangrijkste onderdelen geweest van de Montfortanen, een missionerende congregatie. De Montfortanen hebben in vele landen gemissioneerd. De aanwezigheid van de Nederlandse Montfortanen in het buitenland is klein geworden, maar de band met deze landen en met name de bevolkingen van deze landen, is nog steeds zeer groot. Het beleid aangaande evangelisatie, charitatieve werken en ontwikkelingswerk in het buitenland bestaat uit het ondersteunen van eigen mensen en het ondersteunen van organisaties die in de geest van de stichter Montfort bovengenoemde werken tot de hunnen rekenen en hieraan uitvoering geven. Om op een goede wijze invulling te geven aan het hierboven gestelde hebben de Montfortanen in het verleden een missie-procure in het leven geroepen. De missie-procure faciliteert missionarissen en anderen die in het buitenland werkzaam zijn.

Het beleid van de Montfortanen is om in de toekomst de werkzaamheden, zoals hierboven omschreven, voort te blijven zetten. Het beleid ten aanzien van de missie-procure zal op korte termijn onveranderd blijven, maar op langere termijn zal bekeken worden of de door de missie-procure geboden faciliteiten ondergebracht kunnen worden op een andere plaats binnen de congregatie.

De Montfortanen hebben binnen hun doelstelling het financieel ondersteunen van maatschappelijke organisaties opgenomen. Diverse maatschappelijke organisaties, van zowel binnen Nederland alsook van buiten Nederland. Een commissie van enkele Montfortanen toetst de aanvragen en per kwartaal worden diverse organisaties ondersteund. Het beleid van de Montfortanen aangaande deze vorm van ondersteuning blijft vooralsnog onveranderd.

Een van de doelstellingen van de Nederlandse Provincie van de Congregatie van de Montfortanen is het opvangen van leden van de congregatie en met name leden die terugkomen vanuit het buitenland of leden die binnen Nederland wonen. Het een en ander zal geschieden binnen hetgeen de constituties van de congregatie aangeven. Het beleid in deze zal onveranderd blijven. Buiten de hier omschreven doelstellingen behoudt het bestuur van de Nederlandse Provincie van de Congregatie van de Montfortanen zich het recht voor om aan zaken, niet te vervatten in de doelstellingen, invulling te geven op momenten dat de situaties hier om vragen. Hiertoe zal ook verder dan Nederland gekeken kunnen worden.

Financieel beleid:

Om invulling te kunnen geven aan de genoemde doelstellingen is een gedegen financieel beleid noodzakelijk. De Montfortanen maken van de navolgende structuur gebruik om te komen tot een onderbouwd financieel beleid.

De Provinciaal Overste benoemd twee raadsheren die samen met hem het Provinciaal bestuur vormen. Naast de twee raadsheren benoemd de Provinciaal Overste een econoom. Deze draagt voorstellen aan waardoor het Provinciaal bestuur besluiten kan nemen. Hij weet zich hierin ondersteund door een adviescommissie (Financiële Commissie). Deze commissie bestaat uit mensen die professioneel werkzaam zijn in de financiële sector en op geheel vrijwillige basis vanuit hun expertise adviseren. Naast het adviseren van het Provinciaal bestuur beheert de econoom ook de middelen van de Montfortanen.

Om te komen tot gedegen besluiten legt het Provinciaal bestuur besluiten voor aan de BPR (Buitengewone Provinciale Raad). Deze is samengesteld uit leden van de Nederlandse Provincie van de Montfortanen en zij vertegenwoordigen deze.

Het financieel beleid is erop gericht de doelstellingen maximaal te kunnen verwezenlijken op een dusdanige wijze dat het budgetneutraal plaatsvindt. Eventuele winsten worden direct weer ingezet voor het verwezenlijken van de doelstellingen.

De inkomsten bestaan onder andere uit inkomsten gekoppeld aan de leden van de Congregatie. Dit zijn o.a. de A.O.W., salarissen en eventuele pensioenen. Verder bestaan de inkomsten uit opbrengsten uit beleggingen en eventuele legaten en erfenissen.