Lettergrootte   A A A

Peru

missie in Peru

Onder degenen die het afscheid van de drie Afrika missionarissen meemaakten  bevond zich Hubert Damoiseaux, geboren in 1875 en na zijn wijding in 1900 tot volksmissionaris in Saint-Laurent benoemd. Hij was graag meegegaan, maar pater Maurille besloot dat hij tot de volgende uitzending moest wachten; in de tussentijd kon hij zich toeleggen op de Engelse taal. Kort daarop maakten de beruchte wetten van Waldeck het voor religieuzen praktisch onmogelijk maakten om in Frankrijk te werken. Maurille vroeg en verkreeg om die reden in september 1901 voor drieënvijftig paters een secularisatie-indult, dat hun toeliet om zich te laten incardineren in een bisdom, met dien verstande dat alle verplichtingen voortvloeiende uit hun geloften gehandhaafd zouden blijven. Buitenshuis gingen ze als wereldgeestelijken gekleed en lieten ze zich niet langer aanspreken als ‘pater’. Onder de drieënvijftig betrokkenen waren ook de Nederlanders André Penners en Hubert Ramakers, beide werkzaam als volksmissionarissen in Frankrijk; zij lieten zich incardineren in het bisdom Roermond.
Het bestuur wilde ook de Nederlanders een kans geven ergens buiten Frankrijk hun werk voort te zetten. Voor Damoiseaux werd dat Gembloers bij Namen. Toen tegen het einde van 1902 dat huis weer verkocht werd, vertrok hij op voorlopige basis naar Rijsel. Daarna zou hij, in verband met zijn aanstaande vertrek naar Afrika, op verlof gaan in Limburg. Dat kwam er echter niet van, want onverwachts kreeg hij een brief van pater generaal, die hem verzocht Spaans te gaan leren en zich klaar te houden voor Peru. Vanwaar die plotselinge verandering? Om te beginnen maakte ‘de affaire Shire’ het op korte termijn onmogelijk om iemand naar die missie te sturen. Anderzijds was men aan het zoeken naar werkgelegenheid buiten Frankrijk, nu men daar als montfortanen niet meer welkom was. Maurille was tijdens zijn bezoek aan Rome in september-oktober 1901 – ter regeling van het bewuste indult - benaderd door mgr. F.E. Soto van de Paters van de Heilige Harten om personeel voor het nieuwe bisdom Huaráz in Peru, ongeveer 300 km ten noorden van Lima. De bisschop vroeg Maurille, of diens congregatie de zorg op zich wilde nemen voor de geestelijke hervorming van zijn clerus. In zijn ogen waren montfortanen de aangewezen mensen voor een dergelijk zware opdracht. Maurille stemde toe en beloofde drie paters mee te sturen met de bisschop, die op 11 november uit Barcelona zou vertrekken. Aangewezen werden pater Damoiseaux en twee Bretonse confraters, Louis Douarin en Denis Le Tendre. De overste van de nieuwe stichting, Alain Gouriou, sinds 1889 werkzaam in Haïti, zou rechtstreeks vandaar naar Lima reizen.
    Nog maar net aan boord, raakte mgr. Soto mentaal in de war. Na aankomst in Lima op 24 december 1902 was het enige wat hij nog kon doen de Franse confraters naar twee parochies van zijn bisdom te sturen en Damoiseaux bij zich te houden in Lima om mis voor hem te lezen en hem naar de elektrische baden te vergezellen. Na een paar weken overleed de bisschop. Op 5 januari 1903 kwam ook pater Gouriou in Lima aan. Van daaruit ging hij op zoek naar een apostolaatsveld in Trujillo, rond vijfhonderd kilometer ten noorden van Lima. De paters Douarin en Le Tendre bemanden intussen twee armoedige posten in het bisdom Huáraz, terwijl Damoiseaux te gast was bij de Redemptoristen in Lima.
Intussen onderhield overste Gouriou een uitgebreide correspondentie met het generalaat. De plannen die hij daarin ontvouwde waren even grandioos als onuitvoerbaar. Om meer kans te maken op geld en personeel schilderde hij de situatie in zulke dramatische trekken, dat het generaal bestuur kopschuw werd. Verder maakte hij de kans om van die kant steun te krijgen bepaald niet groter door in één van zijn brieven te laten doorschemeren dat het generaal bestuur uit zou zijn op mijters en kromstaven, terwijl het groepje in Peru sociale idealen was toegedaan. Op Gouriou’s aandringen ondertekenden de drie anderen deze uitdagende brief. Inmiddels was pater Maurille op 16 februari 1903 overleden te Meerssen.