CD-box Mariacantieken van Montfort

in de cantieken van Montfort (2019) en Mariaverering in de cantieken van Montfort (2019)

Andries Govaart

vertaler en lieddichter

Tien Mariacantieken staan op deze CD. Met deze cantieken van Louis- Marie 

Grignion de Montfort heb ik me de afgelopen maanden beziggehouden. Gaat dat niet vervelen? Is dat niet meer van hetzelfde? Nee, het is niet meer van hetzelfde. De cantieken getuigen van een persoonlijke verworven vroomheid van Montfort. 

De teksten hebben ook aantoonbaar Bijbelse wortels, het Magnificat is daar een voorbeeld van, maar ook het berouw van David en Maria Magdalena wordt bezongen. 

Er zijn verwijzingen naar de liturgie: bewerkingen van het Ave Maria, het Regina Coeli. 

Daarnaast krijgt Maria haar plaats in Gods heilswerk en dat is geen bescheiden plek (‘na God meteen, staat U, Maria, nummer één’), maar ook een plaats de gerelativeerd wordt (‘u [Maria, a.g.] min ik zeer, mijn rédder is de Heer.’) In de loop van de geschiedenis is het Bijbelse en aardse meisje uit Nazareth van gestalte veranderd, Ze is altijd maagd verklaard, voorbeeld-moeder geworden en gaandeweg hemelkoningin. Ze is nog net niet officieel medeverlosseres. De kracht van de teksten van Montfort is dat hij met alle verschillende titels kan spelen en zich niet tot enkele benaderingen beperkt. 

Zijn liederen vormen geen dogmatiek, ze hebben een pastoraal oogmerk. De gelovigen kunnen Maria aanspreken: Maria is hun moeder, zij zijn haar kinderen en dat verkleint de afstand. Zoals een moeder altijd voor haar kind bereikbaar is (ideaal gezien), zo is Maria bereikbaar voor de gelovigen met name in crisissituaties, in angst en zonde en in ongeloof. Zij vangt op, troost, staat voor je in en bemiddelt waar nodig. Wij zijn haar kinderen en geen slaven, we hoeven niet bang te zijn voor willekeur.

Behalve de cantieken die zich richten tót Maria zijn er ook die óver Maria gaan, die Maria bezingen. Zij is daarin vaak voorbeeld voor de gelovigen, haar weg is voor ons een letterlijk voorbeeldige weg. Daarin hebben de cantieken een catechetische inslag. Zingenderwijze leer je meer over Maria, haar leven op aarde en haar leven in eeuwigheid.