Verslag visitatie door pater Marco Pasinato

Op 24 maart jl. kondigde pater Marco Pasinato smm, één van de assistenten van generaal-overste pater Luiz Stefani smm in Rome, aan de provinciaal-overste van de Nederlandse Provincie, pater Peter Denneman smm, aan, dat hij namens het Generaal Bestuur voornemens was op korte termijn naar Nederland af te reizen voor een visitatie. Afgesproken werd hiermee te starten op 7 april 2022, direct na de BDNL-bijeenkomst in Duitsland. Pater Marco is verantwoordelijk voor de visitatie van alle entiteiten in Europa tijdens dit mandaat van het Generaal Bestuur. Hij gaf aan gesprekken te willen voeren met alle confraters persoonlijk en daarna een gezamenlijk communiteitsgesprek. Indien mogelijk wil hij de confraters die zelfstandig wonen bezoeken. Met de econoom, de archivaris en de secretaresse zal daarna een gesprek worden gevoerd. Enerzijds wil hij luisteren en informatie verzamelen voor het bestuur en tevens ter voorbereiding van het Generaal Kapittel. Anderzijds wil hij de confraters informeren over de ingeslagen koers van de wereldwijde congregatie en eventuele vragen daarover beantwoorden. In 2018 zijn bijna in alle entiteiten nieuwe, jonge, oversten gekozen en aangesteld door het Generaal Bestuur. Hierdoor is de congregatie, op bestuurlijk vlak, behoorlijk verjongd.

Tijdens het Provinciaal Kapittel van 15 en 16 juni 2021 was pater Marco namens het Generaal Bestuur aanwezig. Hem is daardoor reeds duidelijk voor welke uitdagingen de Nederlandse Provincie staat o.a. inzake het 2-sporenbeleid. Vroenhof inrichten als het klooster waar de zorg voor de ouder wordende confrater kan worden verleend. Met de aangrenzende ‘Residentie Vroenhof’ is overeengekomen dat via hen (Nobama Care), wanneer dit nodig is, nachtzorg zal worden geleverd. In alle kamers zullen brandmelders en CO²-melders worden aangesloten en de lift zal gemoderniseerd worden. De verwarming is in augustus 2021 helemaal vernieuwd en overal is LED-verlichting aangebracht. Het klooster in Schimmert zal voorbereid worden en te zijner tijd verbouwd en ingericht als onderkomen voor de confraters uit Indonesië ten behoeve van het Montfortaans Project. NB: de oudere confraters die nu in Schimmert wonen hoeven niet te verhuizen; alleen als ze meer zorg nodig zouden hebben. De zelfstandig wonende confraters zullen wanneer het moment daar is, om bovengenoemde redenen, in de communiteit Vroenhof gaan wonen.

Het dagprogramma zag er als volgt uit:

  • donderdag 7 april gesprekken in Vroenhof + communiteitsgesprek;
  • vrijdag 8 april telefonisch gesprek met pater Pierre Robertz smm en ’s-middags gesprekken met de in Brabant zelfstandig wonende confraters;
  • zaterdag 9 april gesprekken in Schimmert + communiteitsgesprek;
  • maandag 11 april gesprekken met Servé Kengen (administratie/archief provincialaat) en Monique Heijman (secretariaat provincialaat);
  • dinsdag 12 april bijwonen PR-vergadering en aansluitend gesprekken met econoom, broeder Jan Lathouwers smm en provinciaal-overste, pater Peter Denneman smm.

 

Dat in de Nederlandse communiteiten per dag twee gebedsvieringen gehouden worden en een samenzijn in de avond, werd door pater Marco zeer gewaardeerd. Hij liet weten dat dit niet in elke entiteit een vanzelfsprekendheid is, net zomin als het voorlezen van de namen van de overleden montfortanen wereldwijd na elk dagelijks middagmaal. Hij sprak zijn dank uit voor de goede ontvangst door de Nederlandse montfortanen.

Deze dankbetuiging is wederzijds. Iedereen heeft zijn verhaal kunnen vertellen. Over zijn gezondheid, waar hij vreugde uit put, waar het soms niet zo lekker loopt binnen de communiteit of met medeconfraters en hoe hij de toekomst van de Nederlandse Provincie ziet. Hier en daar werd een suggestie gedaan om een bepaald onderwerp in het Generaal Kapittel van 2023 te bespreken.

Dank aan pater Marco voor zijn fijne manier van omgang, vraagstelling en met name het luisteren. Wij wensen hem succes met het bezoeken van de overige Europese entiteiten binnen zijn mandaat en het verzamelen van informatie bij alle montfortaanse paters en broeders die van invloed kan zijn op het welzijn en voortbestaan van de gehele congregatie.

Monique Heijman

12 april 2022